Gemeenteraads­verkiezingen 21 maart 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen

Deze partijen doen mee

1. Verbinding over water

Er moet een snelle verbinding over water (veerpont of waterbus) komen naar Amsterdam en Almere.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA wil een permanente verbinding tussen Huizen en Almere. Te denken valt aan: een veerverbinding met botters, een veerboot die door zonne-energie wordt aangedreven of een gondelkabelbaan over het Gooimeer."

D66

Geen toelichting gegeven

Dorpsbelangen Huizen

"Dit is een goed idee, maar het is in de praktijk niet haalbaar gebleken. Financieel is het voor de exploitant heel moeilijk om een veerpont of waterbus rendabel te exploiteren. Maar als een ondernemer er wel brood in ziet, zal Dorpsbelangen Huizen dat toejuichen."

PvdA

"Vervoer over water met een waterbus of -taxi is een goede aanvulling op het openbaar vervoer over de weg. Milieuvriendelijk(er), betrouwbaar, leuk en ook goed om het toerisme naar Huizen, vooral uit Amsterdam, maar ook vanuit Almere (met het oog op de komende Floriade) te stimuleren."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is voor duurzame mobiliteit. We zoeken duurzaam vervoer waarmee we de traditionele mobiliteit van OV en auto kunnen ontlasten. Dit is er één van. Een tijd geleden is er al eens een waterbus geweest, die moest helaas stoppen door gebrek aan belangstelling. Maar de tijden zijn veranderd, de omgeving van de haven is veranderd. De ChristenUnie wil het vervoer over water een nieuwe kans geven."

Leefbaar Huizen

"Omdat er hiermee een betere bereikbaarheid van de Randstad wordt gecreëerd."

SGP

"De SGP zou de mogelijkheden van een snelle ‘waterbus’ voor woon-werkverkeer over water van en naar Amsterdam en Almere onderzocht willen hebben. Personenvervoer over water zien wij als een goed alternatief voor bijvoorbeeld de dichtgeslibde autowegen in onze regio."

Geen van beide

VVD

"De VVD ziet op korte termijn daar geen haalbaarheid in. In een eerdere periode zijn daartoe al diverse pogingen gedaan. Naast het feit dat de belangstelling gering was, zal een gezonde financiële haalbaarheid een moeilijke factor blijven. Technische belemmeringen, zoals de doorgang door sluizen richting Amsterdam, zullen zo'n snelle verbinding in de weg blijven staan. "

Oneens

GroenLinks

"Dit is geen rendabele manier om vervoer van en naar Almere en Amsterdam te organiseren. In het verleden is een dergelijke verbinding uit de vaart gehaald omdat er te weinig reizigers waren."

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

2. Festival

De gemeente moet elk jaar een festival organiseren waarop culturele organisaties zich kunnen presenteren.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Het is goed dat de gemeente dit stimuleert voor de saamhorigheid en identiteit van Huizen. De Kunstpicknick die we hadden is hier een goed voorbeeld van."

Dorpsbelangen Huizen

"Een festival waarop culturele organisaties zich kunnen presenteren is een ontzettend leuk idee, op deze manier kunnen mensen van de diverse organisaties een voorproefje zien. Andere gemeenten maken er ook een feestje van. "

PvdA

"Huizen heeft op cultureel gebied heel wat te bieden! Veel is bekend maar sommige zaken misschien minder. Om de toegankelijkheid van het culturele aanbod te vergroten, is het een leuk idee om na de zomer een dag te organiseren waarop alle cultuuraanbieders zich presenteren en laten zien wat zij te bieden hebben. Een Huizer Uitmarkt! De gemeente moet zo’n dag faciliteren en mogelijk maken."

GroenLinks

"Kunst en cultuur verrijken het leven. Huizen heeft veel te bieden, maar dat is niet bij iedereen bekend. Moet dus beter getoond worden."

Leefbaar Huizen

"Omdat wij zijn voor een brede invulling van het culturele aanbod in Huizen."

SGP

"De SGP vindt dat culturele vorming en cultuurbeleving een waardevol deel van het leven kan zijn. Denk aan architectuur, kunst, literatuur, monumentenzorg en muziek. Goed om ieder jaar een festival te organiseren waarbij culturele organisaties zich kunnen presenteren. "

Geen van beide

D66

"D66 is voor meer levendigheid en meer cultuur in Huizen. Een initiatief voor een festival zal door D66 zeker worden toegejuigd en de gemeente moet dit faciliteren, maar het initiatief en de organisatie moet van de inwoners zelf komen."

Oneens

CDA

"De gemeente is niet primair aan zet om een festival te organiseren. Wel om de faciliteiten daarvoor op orde te brengen. Daarom wil het CDA dat de gemeente Huizen ruimte biedt voor ondersteuning aan initiatieven vanuit de samenleving voor nieuwe evenementen."

ChristenUnie

"Dat festival moet er wel komen, maar niet door de gemeente worden georganiseerd. Laat de culturele organisaties dat zelf doen, die kunnen dat veel beter. De gemeente kan faciliteren."

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

3. Leegstandsbelasting

Eigenaren van leegstaande panden moeten leegstandsbelasting betalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Leegstaande panden zouden niet langer dan een jaar moeten leegstaan, als dat wel het geval is, wordt er waarschijnlijk teveel huur gevraagd. In dat geval zou leegstandsbelasting een goede stok achter de deur kunnen zijn, maar dit middel moet wel zorgvuldig worden toegepast."

PvdA

"Er zijn nog steeds woningen/gebouwen door leegstand in slechte staat. Dit heeft een negatieve impact op het straatbeeld (bijv de Silverdome aan de Bestevaer). Het is een goed idee om via de belasting op leegstaande woningen/gebouwen eigenaren er toe aan te zetten om dergelijke panden weer in gebruik te (laten) nemen. Bijvoorbeeld door deze om te bouwen tot woningen. Daar is immers grote behoefte aan."

GroenLinks

"GroenLinks wil voorkomen dat panden verloederen waardoor de uitstraling van de buurt verslechtert."

Geen van beide

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

Oneens

VVD

"Onzin. Wij zijn wel van mening dat leegstand tot verrommeling en onveiligheid leidt. Ga daarom in gesprek met eigenaren van leegstaande panden wat er nog meer voor mogelijkheden zijn."

CDA

"In Huizen zijn geen grote problemen door leegstand van gebouwen. Mocht dit wel het geval zijn dan is 'overleg' het reguliere middel om dit te voorkomen."

Dorpsbelangen Huizen

"Eigenaren van leegstaande gebouwen worden op die manier twee keer benadeeld. Hun panden kunnen ze niet verhuren of verkopen, maar ze moeten wel leegstandsbelasting betalen. Afgezien of deze belasting überhaupt bestaat, vinden wij dat ondernemers de mogelijkheid moeten hebben om te ondernemen en geen melkkoe moeten zijn van de overheid. "

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

Leefbaar Huizen

"Omdat ondernemers reeds belasting betalen (OZB) en een aanvullende leegstandsbelasting NIET helpt tegen minder leegstand. De gemeente zou zich juist meer moeten inspannen om ondernemers naar Huizen te trekken."

SGP

"Het aantal leegstaande panden en winkels in Huizen is niet erg hoog. Een meldplicht van leegstand, registratie daarvan en belastingheffing dragen vooral bij aan extra administratieve lasten. Verpaupering en problematische leegstaand moeten zoveel mogelijk door gemeentelijk beleid worden voorkomen. De SGP wijst een leegstandsbelasting als onnodig overheidsingrijpen en overbodige administratieve lasten van de hand. "

4. Referendum

De inwoners van Huizen moeten over belangrijke onderwerpen hun mening kunnen geven via een referendum.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

Geen toelichting gegeven

Dorpsbelangen Huizen

"Dorpsbelangen Huizen is voorstander van een referendum. Bij belangrijke beslissingen voor de inwoners van Huizen is het referendum een prima middel om tot een goede beslissing te komen. De inwoners van Huizen moeten hun mening over belangrijke beslissingen kenbaar kunnen maken. Er moet dan wel naar de inwoners van Huizen geluisterd worden."

GroenLinks

"GroenLinks wil inwoners meer betrekken bij het bestuur. We willen experimenteren met verschillende vormen van (directe) democratie, inwoners meer zeggenschap en meer verantwoordelijkheid geven."

Leefbaar Huizen

"Omdat wij vinden dat referenda een goede manier zijn om alle inwoners meer invloed te geven. Dit draagt namelijk bij aan een actievere bijdrage van kiezers aan het politieke debat."

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Wij zijn geen voorstander van referenda. Ze brengen moeilijke en meervoudige problemen terug tot een te simpele vraag van alleen “Ja of Nee”. Terwijl er vaak meerdere oplossingen mogelijk zijn."

CDA

"Het CDA legt het democratisch primaat bij de gekozen volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad, waar zij alle belangen kunnen afwegen. "

PvdA

"Het referendum zet mensen tegen elkaar op, veroorzaakt tweedeling en versimpelt de werkelijkheid op een gevaarlijke wijze. Er is namelijk geen ruimte voor enige nuance. Toch is invloed van de inwoners voor de PvdA heel belangrijk: volksvertegenwoordigers moeten vaker en beter naar inwoners luisteren op (inspraak)bijeenkomsten en werkbezoeken en vooraf duidelijk maken hoeveel invloed/inspraak zij op het onderwerp hebben."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is niet voor referenda. We kunnen wel via informatiebijeenkomsten met de inwoners in gesprek gaan."

SGP

"Referenda suggereren dat een ingewikkelde politieke keuze samen te vatten is in een eenvoudige ‘ja of nee vraag’. Uitgangspunt voor de SGP is dat in de democratisch gekozen gemeenteraad de uiteindelijke besluitvorming plaatsvindt, waarbij het algemeen belang voor het persoonlijke belang gaat. "

5. Beveiligingcamera's

In Huizen moeten meer beveiligingscamera’s worden opgehangen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Niet bezuinigen op de veiligheid en het veiligheidsgevoel in Huizen. Beveiligingscamera’s moeten snel en flexibel kunnen worden ingezet, ook bij winkels, als de situatie zich daarvoor leent."

CDA

"Als de veiligheid hierbij gebaat is, kan extra toezicht met behulp van (mobiele) camera’s worden toegepast. "

GroenLinks

"Als blijkt dat preventie te weinig veiligheidsgevoel oplevert, kan tijdelijk een camera worden gebruikt. De beelden worden bekeken na aangifte van criminaliteit."

ChristenUnie

"Beveiligingscamera's kunnen een bijdrage aan veiligheid leveren. Maar het plaatsen van camera's mag geen automatisme worden en moet per geval worden afgewogen. Het college moet het in ieder geval (vertrouwelijk) aan de raad melden."

Leefbaar Huizen

"Omdat wij vinden dat dit geen kwaad kan. Echter, moet dit NIET als enige oplossing gezien worden om meer veiligheid te creëren voor de inwoners van Huizen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat camera's de veiligheid niet kunnen garanderen."

SGP

"Soms is de inzet van meer politie gewoon niet mogelijk of onvoldoende effectief, terwijl de veiligheidssituatie toch om een gerichte aanpak vraagt. Daarom steunt de SGP ook (tijdelijk) cameratoezicht zoals o.a. in winkelcentrum Oostermeent en De Kostmand. Cameratoezicht kan daadwerkelijk bijdragen aan de veiligheid op straat, doordat met het vastgelegde beeldmateriaal de opsporing van daders kan worden verbeterd en overlast, intimidatie en vernielingen worden tegengegaan. "

Geen van beide

Oneens

D66

Geen toelichting gegeven

Dorpsbelangen Huizen

"Op diverse locatie's in onze gemeente hangen al camera's. Als het noodzakelijk is kunnen die ook tijdelijk ergens anders worden gehangen. Huizen is een gezellig dorp, natuurlijk zijn er hier ook onaangename incidenten. Dorpsbelangen Huizen vindt het wel van belang dat de privacy van onze inwoners niet wordt geschaad. "

PvdA

"Camerabeelden hebben voor de opsporing van strafbare feiten maar heel beperkte waarde. Meestal zijn verdachten onvoldoende herkenbaar. Dat weegt niet op tegen de privacy van andere bezoekers in de openbare ruimte. Voor het voorkomen of opsporen van strafbare feiten is de aanwezigheid van meer boa’s of agenten veel effectiever. Dat zorgt ook voor een hoger veiligheidsgevoel bij de inwoners."

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

6. Zondagsluiting

Winkels in de gemeente Huizen moeten op zondag gesloten blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

"Er is meer in het leven dan economie, aandacht voor elkaar is veel belangrijker! Geen 24 uurseconomie. Een dag rust is een kwaliteit van Huizen waar iedereen gebruik van moet kunnen maken, goed voor lichaam en geest. "

SGP

"De SGP wijst de 24-uurs economie en een openstelling van winkels op zondag af. Deze dag is niet alleen vanwege het christelijke karakter van belang, maar ook vanwege de belangrijke maatschappelijke en sociale waarde. Iedereen is gebaat bij één dag rust in de week: op sociaal vlak draagt het bij aan daadwerkelijk samen leven. Kleinere ondernemers (en die zijn belangrijk voor de vitaliteit van de middenstand) worden zo niet uitgeleverd aan de kracht en macht van het grootwinkelbedrijf. "

Geen van beide

Oneens

VVD

"De VVD beschouwt de koopzondag als onmisbaar voor een krachtige lokale economie. Uiteraard mogen ondernemers zelf weten of ze open gaan op zondag."

CDA

"De zondag is voor veel inwoners en ondernemers een dag van rust, bezinning, ontmoeting en ontspanning. Druk uit de richting van het grootwinkelbedrijf om winkels op zondag te openen, gaat ten koste van eigenaren en medewerkers in het midden- en kleinbedrijf. Het CDA is daarom alleen voorstander van winkelopstelling op zondagen waarop evenementen plaatsvinden of die aansluiten op, of voorafgaand aan een erkende feestdag (bv. 24 of 31 december). Dit na overleg met de Huizer Ondernemers Federatie."

D66

Geen toelichting gegeven

Dorpsbelangen Huizen

"Dorpsbelangen Huizen vindt de incidentele opening van de winkels op zondag erg gezellig. In de ons omringende gemeenten zijn de winkels af en toe ook op zondag open. Met de feestdagen doen de winkeliers extra hun best om de winkelcentra sfeervol en gezellig aan te kleden. Dorpsbelangen Huizen wil behoud van de koopkracht in Huizen."

PvdA

"Winkeliers moeten zelf kunnen beslissen of zij hun winkel openen of niet en consumenten wanneer zij boodschappen willen doen. Huizen was rondom de afgelopen feestdagen de enige gemeente in de provincie waar winkels niet open mochten op 24 en 31 december. Zo vloeide er veel omzet weg naar omliggende plaatsen. Dit moet na 21 maart anders; met uw stem gaat dat lukken!"

GroenLinks

"Groenlinks vindt dat winkeliers zelf mogen beslissen of zij open zijn op zon- en feestdagen of niet. Ze zullen niet gedwongen worden open te gaan of dicht te blijven"

Leefbaar Huizen

"Omdat wij een groot voorstander zijn van een (beperkte) winkelopenstelling op zondag. Het moet aan de ondernemers zelf overgelaten worden wanneer ze hier gebruik van willen maken."

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

7. Lage inkomenssteun

De gemeente moet méér mensen met een laag inkomen ondersteunen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Mensen met alleen een bijstandsinkomen krijgen vaak al veel steun van de overheid. Ook mensen met een minimum inkomen moeten bij de gemeente terecht kunnen als zij hulp nodig hebben. D66 wil geen generieke regeling voor iedereen, maar maatwerk, zodat de mensen die hulp nodig hebben dat kunnen krijgen."

PvdA

"Zeker! De PvdA wil de grens voor minima-regelingen optrekken tot 130% van het bijstandsniveau. Hierdoor zullen minder mensen echt op de ondergrens komen te zitten en het financieel iets ruimer krijgen. Natuurlijk willen we ook dat iedereen zoveel mogelijk meedoet via werk, betaald of onbetaald. Maar wie dat niet kan, heeft ondersteuning nodig. Vooral voor kinderen willen wij ruimere regelingen, zodat zij altijd mee kunnen doen. Ook willen wij meer aandacht voor de bestaande regelingen."

GroenLinks

"GroenLinks wil armoede voorkomen. Daarom kiezen we voor ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen zich niet uitgesloten hoeven te voelen en hun kinderen mee kunnen doen met sport en culturele activiteiten. "

Leefbaar Huizen

"Omdat wij vinden dat de gemeente verantwoordelijkheid draagt om deze inwoners zo goed mogelijk te kunnen laten meedraaien in de maatschappij."

SGP

"De mogelijkheden tot het voeren van een lokaal minimabeleid zijn beperkt. Van die beperkte mogelijkheden moet de gemeente wat de SGP betreft maximaal gebruik maken. Het gemeentebestuur draagt in het kader van armoedebestrijding en schuldhulpverlening zorg voor een actief en ruimhartig gemeentelijk sociaal beleid. Inzet moet ook zijn: inzichtelijk maken van geldbesteding en voorkomen van schulden in de toekomst."

Geen van beide

VVD

"Het armoedebeleid van Huizen is gericht op zo veel en zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan. Wij zijn geen voorstander van extra gelden want dit belemmert mensen vaak om naar een nieuwe baan te zoeken. Uitzondering is de steun voor kinderen, deze mogen niet in armoede opgroeien."

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

Oneens

CDA

"Ondersteuning van inwoners met lage inkomens gebeurt door middel van het leveren van maatwerk. Er wordt vanuit de problemen van mensen breed gekeken naar mogelijke oplossingen, ook als die dwars door afzonderlijke wetgeving heenlopen. Dit vraagt om een goede samenwerking binnen teams waarbij één regisseur het overzicht houdt. "

Dorpsbelangen Huizen

"De mensen met een laag inkomen worden door de gemeente goed ondersteund. Mogelijkheid tot kwijtschelding van de lokale lasten is 100%. Kinderen kunnen in aanmerking komen voor een computer of een bijdrage voor de uitgaven van bijvoorbeeld cultuur. In 2017 hebben gezinnen met een laag inkomen een extra bijdrage ontvangen van € 250,-."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is hier terughoudend in. De inkomensgrens voor veel voorzieningen ligt nu op 110% en soms op 120% van de bijstandsnorm. Verdere verhoging van die grens zou de inkomensval naar betaald werk alleen maar vergroten en werken onaantrekkelijk maken."

8. Fitnessapparaten

Huizen moet openbare fitnessapparaten plaatsen in speeltuinen en parken.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Wij staan voor een gezonde leefstijl in Huizen. Openbare fitnessapparaten kunnen hier aan bijdragen en geeft een leuk saamhorigheidsgevoel."

CDA

"Het CDA vindt het belangrijk dat er genoeg sportvoorzieningen in onze gemeente aanwezig zijn en dat de gemeente de hoogwaardige kwaliteit, ook van de te gebruiken materialen, in stand houdt. Het CDA wil meewerken aan (buurt)initiatieven voor aanleg en onderhoud van sportveldjes in en bij woonwijken die toegankelijk zijn voor iedereen."

GroenLinks

"Bewegen is gezond. Om bewegen te stimuleren wil GroenLinks naast de bestaande sportaccommodaties in de woonwijken en parken meer beweegroutes uitzetten."

ChristenUnie

"De doelgroep moet vooral ouderen zijn. Dan zijn de apparaten een uitnodiging om er gebruik van te maken en daarmee een prima vorm van preventie: het bevordert de gezondheid van ouderen. En het bevordert de contacten in de buurt en dat is wat de ChristenUnie graag wil: verbinding tussen de mensen."

SGP

"Buiten sporten en fitness in de openbare ruimte is goed voor de gezondheid. De SGP wil daarom de mogelijkheden onderzoeken om in overleg met sportverenigingen outdoor toestellen in Huizen neer te zetten of ‘sportlanes’ te realiseren die iedereen vrij voor hardlopen, wandelen en skeeleren kan gebruiken. De SGP wil inwoners actief betrekken bij aanschaf, financiering en onderhoud hiervan."

Geen van beide

Oneens

D66

Geen toelichting gegeven

Dorpsbelangen Huizen

"Huizen heeft op de Wolfskamer bij de skibaan een aantal trimtoestellen geplaatst. Regelmatig fietsen wij hier langs, maar wij hebben niet het idee dat hier heel veel interesse voor is. Als het hier gaat over fitnessapparatuur zoals in de sportscholen, vinden wij het niet verstandig om deze apparaten in de openbare ruimte te zetten, aangezien er dan geen toezicht op is."

PvdA

"Het kan een leuke toevoeging zijn, maar dit idee heeft voor de PvdA geen prioriteit. Sporten is belangrijk maar dat kan prima via sportverenigingen, sportscholen of gewoon lekker buiten. Voor mensen met een kleine beurs moet sporten mogelijk gemaakt worden met de jeugdsportpas of door regelingen via de sportclubs."

Leefbaar Huizen

"Omdat dit geen toegevoegde waarde biedt voor de speeltuinen en parken en mogelijkerwijs juist meer overlast en vandalisme met zich meebrengt."

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

9. Sociale woningbouw

Ten minste de helft van de nieuw te bouwen woningen moet sociale woningbouw zijn.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Zeker! De PvdA maakt zich zorgen over het grote woningtekort binnen de sociale huurgrens. In Huizen alleen al zijn er zeker 4000 woningzoekenden. Mensen moeten vele jaren wachten en we jagen onze starters de gemeente uit. Wat de PvdA betreft wordt er veel meer ingezet, minstens 50 % , op sociale woningbouw. Desnoods wordt hier wat groen aan opgeofferd. We moeten actief op zoek naar nieuwe bouwlocaties. "

GroenLinks

"Als die eis niet wordt gesteld, worden er louter dure woningen gebouwd. Als je woningen wilt voor starters/jonge gezinnen, moet je voor hen woningen bouwen."

Leefbaar Huizen

"Omdat wij voorstander zijn van het creëren van een betere doorstroming voor starters."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Huizen heeft een regionale woonvisie waarin is afgesproken dat een derde deel van de woningbouw voor de middenklasse bestemd is, een derde deel voor ouderen en een derde deel voor het sociale segment. Dit willen we zo houden, want dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt."

CDA

"Het CDA gaat uit van een evenwichtige opbouw van de woningvoorraad waarin zowel gedacht wordt aan midden als lage inkomens. Conform de lokale en regionale woonvisie zal de omvang van de sociale woningbouw op peil blijven en de nieuw te bouwen woningen voor een derde bestaan uit sociale woningbouw."

D66

Geen toelichting gegeven

Dorpsbelangen Huizen

"Er is afgesproken dat er een derde sociale bouw, een derde middeldure woningen en een derde duurdere woningen gebouwd zouden gaan worden. Als er middeldure woningen worden gebouwd, dan krijgt men daardoor doorstroming, waardoor er weer sociale woningen vrijkomen. De afspraak die gemaakt is, is heel goed doordacht. "

ChristenUnie

"Minimaal een derde van de nieuw te bouwen moet sociale woningbouw zijn, maar niet meer dan de helft."

SGP

"Er is in Huizen niet veel ruimte voor woningbouw. Wat de SGP betreft evenwicht in het woningaanbod. Ook bouwen voor de middengroep dus. Het slim benutten van de nog beschikbare stukken grond en het transformeren van meer kantoren langs de Huizermaatweg naar een (sociale) woonbestemming draagt wat de SGP betreft bij aan het vergroten van de woningvoorraad. Niet bouwen in groen. Voor de sociale woningbouw in regionaal verband gaan wij uit van één derde van de te realiseren nieuwbouw woningen. "

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

10. Cultuur

Huizen moet meer geld steken in cultuur.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

Geen toelichting gegeven

PvdA

"Cultuur inspireert, verbindt en geeft stof tot nadenken. Kunst en cultuur dragen bij aan onderlinge verbondenheid en weerbaarheid van onze samenleving. Bovendien zijn kunst en cultuur uitingen van onze identiteit. Daarmee zijn zij van grote waarde! De PvdA wil deze uitingen zoveel mogelijk bij elkaar brengen op een 'cultuureiland' aan de Havenstraat. Met horeca en andere trekkers, ook goed voor toerisme en recreatie."

GroenLinks

"Cultuur maakt Huizen aantrekkelijker voor de eigen inwoners, maar ook voor mensen en bedrijven van buiten. Een plek voor het Huizer Museum bij de Oude Haven zal meer toeristen trekken."

ChristenUnie

"Huizen heeft een mooie eigen historie met veel culturele aspecten. En nieuwe cultuuruitingen maken Huizen levendig en aantrekkelijk voor bezoekers van buiten Huizen. Maar er mag ook geld naar evenementen, zowel gericht op mensen uit Huizen zelf als op mensen van buiten Huizen."

Leefbaar Huizen

"Omdat dit een belangrijke maatschappelijke plaats inneemt in Huizen. Wij vinden dat (nieuwe) initiatieven waarbij Huizen lokaal, regionaal en eventueel landelijk op de kaart wordt gezet met een ruim budget ondersteund moeten worden."

SGP

"De SGP staat er positief tegenover wanneer mensen de hun gegeven gaven en talenten ontplooien. De gemeente vervult op basis van cofinanciering een stimulerende en ondersteunende rol bij kunst en cultuur. Verder bijdragen aan de instandhouding van voor Huizen beeldbepalende gebouwen en monumenten. Kinderen van minima ook in staat stellen via cultuurfonds deel te nemen aan culturele- en kunstzinnige activiteiten. Actief evenementenbeleid."

Geen van beide

CDA

"Het CDA wil de beleving van kunst en cultuur bevorderen. Wij vinden dat de gemeente ruimte moet geven aan goede initiatieven. Dat hoeft niet altijd te gebeuren door middel van subsidie. Het kan ook door activiteiten te faciliteren. Voor het CDA zijn algemeen belang, maatschappelijk draagvlak en cultuur en erfgoededucatie de drie belangrijkste criteria voor de cultuursubsidiëring."

Oneens

VVD

"Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor onze samenleving. De VVD vindt dat cultuur gestimuleerd moet worden, maar is geen voorstander om dit volledig te betalen."

Dorpsbelangen Huizen

"Huizen heeft een ruim budget over voor de Huizerdag en de Havenfestiviteiten. Ook de intocht van Sinterklaas is een gezellig feest, dat door de gemeente wordt gesubsidieerd. De Boerderij waar culturele avonden worden gehouden krijgt ook een subsidie van de gemeente. Het kan altijd beter maar de gemeente Huizen doet zijn best om voor elk wat wils een aantrekkelijke activiteit mogelijk te maken."

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

11. Wijkbudget

Elke wijk moet een eigen budget krijgen, dat inwoners naar eigen inzicht kunnen gebruiken voor leefbaarheid van de wijk.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Bewoners krijgen de mogelijkheid om zelf het onderhoud van het openbaar groen in hun eigen wijk ter hand te nemen. "

D66

Geen toelichting gegeven

PvdA

"De PvdA is voor oprichting van wijkraden die een eigen budget krijgen voor kleinere zaken. Dat kan zowel op sociaal-maatschappelijk gebied als op de inrichting van de wijk zijn. De wijkraad wordt ondersteund door een wijkcoördinator vanuit het gemeentehuis, die spreekuren heeft op het wijkcentrum."

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil inwoners de ruimte geven om verantwoordelijkheid voor hun wijk te kunnen nemen, maar dan wel aan de hand van een vooraf goedgekeurd (jaar)plan."

SGP

"De buurt is dicht bij de burger. Particuliere initiatieven op het gebied van buurtbeheer, buurtpreventie, burenhulp en buurtbemiddeling wil de SGP graag ondersteunen. Blijvend moet hier aandacht voor zijn en dienen daarvoor middelen in de vorm van ‘buurtbudgetten’ te worden ingezet. De SGP wil experimenteren met het verder verdiepen van de wijkgerichte benadering door te bezien op welke wijze het instrumentarium van de G-1000 mogelijkheden biedt om buurten meer te betrekken."

Geen van beide

VVD

"Bij vrijwel iedere herinrichting/aanpassing van de buurt is er de mogelijkheid om je stem te laten horen en je wensen aan te geven die de leefbaarheid ten goede komt. Zo wordt samen een gezonde, mooie en veilige leefomgeving opgebouwd. Vaak wordt hierdoor bijv. een speeltuin anders ingevuld, of mogen de bewoners zelf het type bomen en bestrating kiezen voor hun straat. Wij zijn van mening dat bewoners, samen met de gemeente, het geld het beste kunnen besteden."

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

Oneens

Dorpsbelangen Huizen

"Het is natuurlijk een goed idee om buurtbewoners zo veel mogelijk te betrekken bij hun eigen buurt. Maar als er iemand verhuist of men krijgt onenigheid over de invulling van een bepaalde voorzieningen bijvoorbeeld het groen of een speeltuin kan dat tot problemen leiden waardoor de beoogde verbeteringen niet haalbaar zullen zijn."

Leefbaar Huizen

"Omdat wij tegen de toevoeging zijn van aanvullende bestuurslagen. Deze geven namelijk geen garantie dat de gehele wijk evenredig vertegenwoordigd wordt."

12. Bibliotheekpas

Kinderen tot 12 jaar moeten een gratis bibliotheekpas krijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Kinderen lezen te weinig. Lezen is goed voor de taalontwikkeling, daarom is het goed dat kinderen onder de 12 jaar gestimuleerd worden om te gaan lezen. Een gratis bibliotheekpas kan een goede steun in de rug zijn."

D66

Geen toelichting gegeven

Dorpsbelangen Huizen

"Het aantal kinderen dat thuis leest neemt af. De computer en tablet nemen een steeds belangrijker plaats in bij de jeugd. Als wij met deze gratis bibliotheekpas de jeugd daadwerkelijk aan het lezen kunnen krijgen, zijn wij er voorstander van en juichen het voorstel toe. Bekostiging kan uit de lagere huur van de bibliotheek worden betaald."

PvdA

"Zeker! Wat de Pvda betreft krijgen alle kinderen tot 18 jaar een gratis pas voor de bibliotheek. Uit recent onderzoek is weer gebleken dat kinderen steeds minder lezen en daardoor achterstand op lopen. Bovendien is de bibliotheek meer dan een boekenuitleen. Je kan er rustig studeren, cursussen volgen, kranten en tijdschriften gratis lezen enzovoort. Voor de PvdA een belangrijke ontmoetingsplek."

GroenLinks

"We willen het lezen van boeken onder jongeren stimuleren. Als een gratis bibliotheekpas helpt, meteen doen! Jong geleerd, oud gedaan."

ChristenUnie

"Stimuleer het lezen en de fantasie van kinderen. Overigens is de bibliotheekpas in sommige gevallen zelfs tot 18 jaar gratis!"

Leefbaar Huizen

"Omdat wij vinden dat de ontwikkeling van de jeugd zo breed mogelijk ondersteund moet worden."

Geen van beide

Oneens

CDA

"De exploitatie van de bibliotheek draait voor een groot deel al op geld uit de gemeenschap. Voor degene die gebruik maken van de diensten van de bibliotheek mag daarom een bijdrage verwacht worden. Voor (alleenstaande) ouders van kinderen van 6 t/m 8 jaar met een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm wordt het bibliotheekabonnement vergoed. "

SGP

"De SGP wil specifiek aandacht voor kinderen in armoede! Een bibliotheekabonnement voor kinderen van minima is in Huizen gratis. Lezen is tenslotte voor ieder kind heel belangrijk. Alle kinderen tot en met 5 jaar betalen nu overigens ook niet voor hun bibliotheekpas. Verder zijn de kosten van een bibliotheekpas voor de overige jongeren niet hoog."

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

13. Trappenberg

Op de plek van de Trappenberg mogen zich bedrijven vestigen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Wij zijn een voorstander van het ontwikkelen van deze mooie plek in Huizen voor bedrijven in duurzaamheid, groen, zorg en scholen. Waarbij zorgvuldig omgaan met natuurbehoud op deze plek het uitgangspunt is."

D66

"D66 denkt aan bedrijven in zorg of wellness. Natuurlijk moet alles wel binnen het bestaande bestemmingsplan blijven, waarbij behoud van de groene omgeving essentieel is."

PvdA

"Geen lichte - of zware - industrie, geen kantoren, maar op toerisme en recreatie gerichte dienstverlening. Bijvoorbeeld een vakantiepark met huisjes, een groen belevingscentrum of een wellnessvoorziening. Iets dat er nog niet is in het Gooi, in een behoefte voorziet, werkgelegenheid oplevert en dat bijdraagt aan de aantrekkingskracht van Huizen. Energieneutraal, in het groen en met behoud van het hoofdgebouw!"

GroenLinks

"Voor een hotel (met vergaderfaciliteiten) of een vitaliteitscentrum (revalidatie) is dit een mooie plek, mits de bouw goed wordt ingepast in de fraaie omgeving. Zo’n invulling levert bovendien werkgelegenheid op."

Leefbaar Huizen

"Omdat dit meer werkgelegenheid oplevert voor de omgeving en leegstand tegengaat."

SGP

"De SGP wil bij ontwikkeling van dit gebied dat er geen afbreuk gedaan wordt aan het omliggende natuurgebied. Behoud van het karakteristieke (begin 1900 daterende) hoofdgebouw is dan ook wenselijk. Verder zijn voorkomen van druk op dit gebied, inpassing en het behouden van de werkgelegenheid van groot belang."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het terrein van de Trappenberg heeft een maatschappelijke bestemming. Dat moet zo blijven."

Dorpsbelangen Huizen

"Dorpsbelangen Huizen vindt dat er een soort gelijke bebouwing kan plaatsvinden of gebruik van de bestaande gebouwen. Een andere optie is het terrein terug geven aan de natuur. Wij willen de natuur niet belasten met bedrijven. Wat groen is, moet groen blijven. Een groen leefomgeving is voor alle inwoners van Huizen heel belangrijk."

ChristenUnie

"De plek is te bijzonder voor bedrijfsvestiging. Bovendien hebben we nog voldoende leegstaande terreinen en panden. In eerste instantie zoeken naar mogelijkheden binnen de huidige maatschappelijke bestemming van het terrein."

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

14. Zaterdagmarkt

De zaterdagmarkt moet worden verplaatst zodat er op het Oude Raadhuisplein genoeg ruimte is voor horeca.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Dit bevordert de ruimte om het Oude Raadhuisplein beter te kunnen inrichten met horeca, terrassen en evenementen."

CDA

"Voor de verdere ontwikkeling van het hoofdwinkelcentrum is de termijnagenda leidend. Het verplaatsen van een deel van de markt ten behoeve van een sfeervoller centrum op zaterdag is één van de punten uit deze agenda waarop de gemeente moet inzetten."

D66

"Kan nader worden bekeken als het Keucheniushof gerealiseerd is."

PvdA

"Huizen moet bruisen: ook in het centrum! Door de zaterdagmarkt te verplaatsen naar de omliggende straten, komt er volop ruimte voor horeca met terrassen en evenementen op het Oude Raadhuisplein. Bij mooi weer kunnen Huizers dan gezellig een terrasje pakken. Zo vergroten we de levendigheid en aantrekkingskracht van het dorp en stimuleren wij de lokale economie. Meer bezoekers, meer werkgelegenheid en meer reuring!"

GroenLinks

"De markt op het Oude Raadhuisplein wordt verplaatst ten behoeve van terrassen als dit een versterking betekent voor zowel de markt als de lokale bedrijvigheid. "

Leefbaar Huizen

"Omdat de huidige marktconstructie het tegenhoudt om het plein als zodoende te ontwikkelen."

Geen van beide

SGP

"Wat de SGP betreft is de zaterdagmarkt rond het Oude Raadhuisplein een trekker van regionale betekenis. Horeca kan het plein aantrekkelijker maken, maar verschuiving van de markt moet dan wel in nauw overleg met de marktlieden worden bekeken. De SGP is voorstander van doordeweekse marktkramen die de winkelfunctie versterken."

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

Oneens

Dorpsbelangen Huizen

"De zaterdagmarkt in Huizen is een heel goede markt. Gaat men de markt verplaatsen dan is deze niet meer levensvatbaar. Er zijn met de marktkooplieden ook afspraken gemaakt. De winkeliers wilden de zaterdagmarkt heel graag op het Oude Raadhuisplein behouden. Dorpsbelangen Huizen wil een gezellig Oude Raadhuisplein. Op het Oude Raadhuisplein rust op de meeste panden een horecabestemming. Behalve twee kleine terrassen is er doordeweeks één groot terras, deze wordt op de zaterdag verkleind."

ChristenUnie

"Veel mensen vinden de markt op het plein juist goed. Er moet wel worden gewerkt aan meer ruimte voor terrassen, bijvoorbeeld door de fietsen elders te stallen."

15. (Ver)bouwingen

Bij het (ver)bouwen van huizen mogen de inwoners van de wijk zelf beslissen of de veranderingen passen in hun buurt.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Wij zijn voor het afschaffen van overdreven welstandstoezicht. Burgers weten vaak zelf wel wat past en hoort in de buurt. "

D66

Geen toelichting gegeven

PvdA

"Inspraak over de eigen buurt is van groot belang. De PvdA wil er op toezien dat bewoners hier ook echt bij worden betrokken en medezeggenschap krijgen over de inrichting van hun directe leefomgeving. Vooraf dient duidelijk te zijn wat die medezeggenschap inhoudt. Er zijn echter zaken die het belang van de buurt overstijgen, zoals behoud van monumenten en erfgoed. Samen met de gemeenteraad zorgen inwoners hiervoor!"

Geen van beide

CDA

"Voor het (ver)bouwen van woningen stelt de gemeente regels op om willekeur en verrommeling van de leemomgeving te voorkomen. Inwoners hebben door middel van inspraak altijd de mogelijkheid om hier een mening over te hebben."

ChristenUnie

"Raad en college stellen de kaders. Overlaten aan de inwoners leidt tot willekeur."

Oneens

Dorpsbelangen Huizen

"Hoe het op dit moment geregeld is, vinden wij goed. Men kan zelf beslissen wat men bouwt of verbouwt in samenspraak met de gemeente op basis van zo weinig mogelijk regels. Veel aanpassingen aan woningen zijn op dit moment al vergunningsvrij, daar hoeft de gemeente niet over te beslissen. Op het gebied van de constructie en veiligheid is het belangrijk dat er goed toezicht wordt gehouden."

GroenLinks

"Wij willen dat mensen rekening houden met de bebouwing in de omgeving. De gemeente kan hierbij helpen."

Leefbaar Huizen

"Omdat wij tegen betutteling en inperking van de keuzevrijheid van huiseigenaren zijn. Dus is het niet nodig dat de hele buurt geraadpleegd moet worden."

SGP

"Welstandseisen worden wat de SGP betreft bij het (ver)bouwen van huizen versoepeld, zonder dat het belang van cultuurhistorische aspecten wordt aangetast. Aanpassing van bestemmingsplannen dient wel in goed overleg met bewoners, omwonenden en bedrijven plaats te vinden zodat draagvlak wordt verkregen. "

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

16. Afvalinzameling

Voor het inzamelen van afval moet de gemeente het diftarsysteem nastreven. Dit houdt in dat mensen die meer afval hebben, meer gaan betalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

GroenLinks

"Zo betaalt de vervuiler en wordt goed scheidingsgedrag beloond."

SGP

"De SGP wil de mogelijkheden van ‘diftar’ onderzoeken. Het variabele deel bepalen inwoners zelf. Dit bestaat uit de hoeveelheid restafval die in de grijze container aan de weg wordt gezet of het restafval dat in de ondergrondse container wordt gedaan. Mensen die goed hun afval scheiden worden ‘beloond’."

Geen van beide

CDA

"Het CDA zet in op voorlichting om de hoeveelheid afval te verkleinen en beter te scheiden."

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

Oneens

VVD

"In princiepe zijn wij het eens dat de vervuiler zelf moet betalen voor zijn of haar afval, maar de ervaring leert dat het invoeren van dit systeem leidt tot ‘afvaltoerisme’. Dit betekent dat mensen hun afval vaak ergens anders dumpen. Dit draagt niet bij tot de oplossingen maar draagt bij tot vervuiling van de woonomgeving."

D66

"D66 vindt het diftarsysteem sympathiek, maar te privacygevoelig."

Dorpsbelangen Huizen

"Eigenlijk heeft Huizen al een diftarsysteem. Alleenstaanden betalen iets minder dan een gezin met twee of meer personen. Het systeem zoals dat nu wordt gehanteerd voldoet naar onze mening."

PvdA

"Op zich vindt de PvdA het een mooie gedachte om de vervuiler te laten betalen. Het diftarsysteem werkt echter dumping van afval in de hand, levert meer zwerfafval op en is niet of nauwelijks te handhaven. Daarom zijn wij er geen voorstander van."

ChristenUnie

"Invoeren van diftar leidt tot dumping van afval. Het zij in de bak van de buurman, het zij in de openbare ruimte."

Leefbaar Huizen

"Omdat dit enkel leidt tot meer zwerfafval en asociaal gedrag."

17. Oplaadpalen

Er mogen geen extra oplaadpalen voor elektrische auto’s en fietsers komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Leefbaar Huizen

"Omdat dit ten koste gaat van reguliere parkeerplaatsen."

Geen van beide

Oneens

VVD

"De VVD ziet de ontwikkeling van elektrische auto's en fietsen als een vooral positieve ontwikkeling die past in een duurzame leefomgeving. De gemeente moet zorgen dat het aantal oplaadpalen aansluit bij de vraag hiernaar. Dus ook in het centrum van Huizen. Ook voor e-bikes moeten oplaadpunten beschikbaar zijn. Oplaadpalen stimuleren de aanschaf van deze auto's en fietsen!"

CDA

"In de toekomst zullen steeds meer voertuigen op elektriciteit gaan rijden. De gemeente moet het plaatsen van laadpunten faciliteren om deze ontwikkeling mogelijk te maken."

D66

Geen toelichting gegeven

Dorpsbelangen Huizen

"Er komen steeds meer elektrische auto's en ook de elektrische fiets is in opmars. Om de inwoners van Huizen te faciliteren zullen er daarom oplaadpalen moeten komen voor particulieren, maar ook voor algemeen gebruik in de openbare ruimte moeten er goede mogelijkheden zijn."

PvdA

"Elektrisch autorijden is een duurzame ontwikkeling waar steeds meer inwoners van Huizen gebruik van (zullen gaan) maken. Om dit te faciliteren en stimuleren moeten er meer openbare oplaadpunten komen. Dat mag echter niet leiden tot meer parkeerplaatsen. Huizen moet het groene karakter behouden."

GroenLinks

"Elektrisch vervoer is schoon vervoer; zorgt voor minder luchtvervuiling en is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan."

ChristenUnie

"De groei van elektrische mobiliteit gaat door. Voor een duurzame samenleving moeten we die groei ondersteunen, bijvoorbeeld door juist meer oplaadmogelijkheden aan te brengen."

SGP

"De toename van elektrische- en hybride voertuigen vraagt om de aanleg van voldoende laadpunten in de openbare ruimte en in parkeergarages. Hiervoor is wat de SGP betreft wel een goede inpassing nodig die de reguliere parkeercapaciteit niet onnodig onder druk zet op plaatsen waar al weinig parkeergelegenheid op de openbare weg is. "

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

18. Overschot

De gemeente moet het financiële overschot op de begroting zoveel mogelijk uitgeven.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het degelijke financiële beleid van de gemeente Huizen wordt ook de komende periode onverkort voortgezet. Het CDA blijft vasthouden aan een sluitende meerjarenbegroting. De overschotten op de begroting zijn opgespaard in de reserves van de gemeente Huizen. Het CDA wil deze reserves inzetten voor realisatie van de ambities uit haar verkiezingsprogramma. "

Dorpsbelangen Huizen

"Dorpsbelangen Huizen is er een voorstander van om de lokale lasten zoals OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden. Wij zijn er voorstander van om de afvalstoffenheffing in 2018 te verlagen met € 200,-. Meerpersoonshuishoudens kregen in 2014 op initiatief van Dorpsbelangen Huizen een reductie van € 122,-. Het spaarpotje van de gemeente moet ten goede komen aan alle inwoners van Huizen."

PvdA

"Het geld dat gemeenten krijgen vanuit het Rijk of vanuit belastingen, is bedoeld voor de inwoners. Reserves zijn nodig, maar gezien de goede financiele positie van Huizen hoeft er wat de PvdA betreft niet nog meer gespaard te worden. Wij zien dan liever meer besteed worden aan de inwoners en aan goede voorzieningen. Denk hierbij aan een Regionaal Zorgcentrum Tergooi en een Cultuureiland aan de Havenstraat."

GroenLinks

"We zijn het er mee eens als er een financieel overschot zou zijn. Dat is er niet, helaas is er een structureel tekort."

Leefbaar Huizen

"Omdat wij de gemeente niet als spaarpot van de inwoners van Huizen beschouwen. Beter is het om het overschot te gebruiken voor de verbetering van allerlei faciliteiten in Huizen."

Geen van beide

D66

"Financieel overschot mag wat D66 betreft worden uitgegeven als het een goede investering is in de toekomst. Wij denken dan vooral aan investeringen op gebied van duurzaamheid omdat we streven naar een energieneutrale gemeente Huizen."

Oneens

VVD

"De VVD staat voor een goed en gedegen financieel beleid. Dat betekent dat je altijd een goede en verantwoorde afweging maakt waar je het geld van de inwoners van Huizen aan uitgeeft. Geld uitgeven om potjes op te maken; daar houden wij niet van."

ChristenUnie

"We zijn wel voor investeren, maar vanuit de reserves."

SGP

"De gemeente Huizen heeft - na omvangrijke bezuinigingen - een net niet sluitende meerjarenbegroting en geen ruimte voor nieuw beleid! Een eventueel incidenteel overschot wil de SGP bestemmen voor nieuw beleid of investeren in voorzieningen en duurzaamheid. "

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

19. Gooimeerkust

Langs de Gooimeerkust moeten meer plekken komen om te kunnen zwemmen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Huizen beschikt over een prachtige kustlijn. Hiervan moeten we beter gebruik maken. Het is heel jammer dat je nergens lekker kunt zwemmen in het Gooimeer. Daarom moeten er een of meerdere mooie, uitgediepte zwemplekken komen. Het liefst in de directe omgeving van de Zomerkade. Ook de problematiek van de overlast van waterplanten moet samen met andere overheden stevig worden aangepakt. "

CDA

"Het CDA wil investeren in de ontwikkeling van de kustzone, waardoor dit gebied aantrekkelijk wordt om te werken, te wonen en te recreëren. Tegelijkertijd wordt er samen met andere overheidsinstanties fors geïnvesteerd om de problematiek van waterplanten aan te pakken. "

D66

Geen toelichting gegeven

Dorpsbelangen Huizen

"Het Gooimeer is door alg en waterplanten niet de beste locatie om te zwemmen. Het college heeft al een voorstel gedaan voor een verdiepte zwemplek, dat voorstel juichen wij toe. Met zo'n prachtige kustlijn en stranden is het wel heel jammer dat er relatief weinig gebruik wordt gemaakt van de prachtige stranden die Huizen rijk is."

PvdA

"Ja, we moeten meer gebruik kunnen maken van onze mooie ligging aan het water. Zwemmen is gezond en een leuke en goedkope vorm van recreatie voor jong en oud. Een goede visie op de kust, havens en watersport moet er komen! Huizen moet haar naam als “Haven van het Gooi” gaan waarmaken!"

GroenLinks

"Huizen wil een ‘levendig dorp aan het water’ zijn. Daarom hoort de kustzone een openbare plek te zijn voor alle Huizers en bezoekers. De recreatiemogelijkheden langs de kustzone dienen verbeterd te worden door nabij het Gooierhoofdpark een strandpaviljoen in combinatie met een kleine trekkerscamping en een verdiepte zwem- en duikplek te realiseren."

ChristenUnie

"We willen een aantrekkelijke Gooimeerkust, die ook mensen van buiten Huizen zal trekken. Dat vraagt meer zwemplekken, maar ook aantrekkelijke stranden, vermaak, aantrekkelijke havens en fietsroutes."

Geen van beide

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

Oneens

Leefbaar Huizen

"Omdat wij vinden dat juist de bestaande plekken verbeterd moeten worden. "

SGP

"De SGP vindt dat er voldoende zwemplekken zijn. Langs de Gooimeerkust is wel meer zwemdiepte in water zonder alg en fonteinkruid en aantrekkelijke voorzieningen nodig. De SGP zou de mogelijkheden voor een waterglijbaan bij het uitgediepte deel willen onderzoeken. Bij het Harderwijkerzand is de kwaliteit van het strandzand niet goed en speeltoestellen zouden deze omgeving aantrekkelijker maken. "

20. Taallessen

Om de integratie van migranten te bevorderen moet de gemeente meer geld steken in taallessen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Het doel blijft dat mensen snel moeten kunnen meedoen in onze samenleving. Daarnaast is het belangrijk dat er een goede controle is op het behalen van deze doelstelling!"

D66

Geen toelichting gegeven

PvdA

"De PvdA vindt het belangrijk dat nieuwkomers zo snel mogelijk integreren, daarbij is taalbeheersing heel belangrijk. De gemeente kan dit bevorderen door extra geld beschikbaar te stellen. Echter ook op andere terreinen moet meer gedaan worden om de integratie te bevorderen en mensen snel aan het werk te krijgen."

Leefbaar Huizen

"Omdat wij het heel belangrijk vinden dat migranten betrokken worden in de samenleving en zo beter kunnen integeren in de maatschappij."

Geen van beide

CDA

"Taal is een van de belangrijkste voorwaarden voor succes op de arbeidsmarkt en dus voor de mate waarin een nieuwkomer kan meedoen in de samenleving. De gemeente, maar ook veel inwoners, zetten zich in om de migranten de Nederlandse taal te leren. Naast taal zijn er meer factoren die bepalen of integreren succesvol verloopt, zoals het volgen van een opleiding en het hebben van werk. Ook daarin heeft de gemeente een faciliterende rol te vervullen. "

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

Oneens

Dorpsbelangen Huizen

"Migranten worden begeleid met taallessen om in te burgeren maar hebben daarin ook hun eigen verantwoordelijkheid."

GroenLinks

"De gemeente moet scherp de kwaliteit van de taalcursussen in de gaten houden, het liefst zelf organiseren om kwaliteit te waarborgen. Daar is wat GroenLinks betreft geen extra geld voor nodig."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil mensen tot ontplooiing laten komen. Dat bereik je niet alleen met geld en taal, minstens zo belangrijk is het om migranten actief te laten zijn met (vrijwilligers)werk of andere maatschappelijke activiteiten."

SGP

"Er is meer nodig dan taalles alleen. 'Taal, Werk en Toekomst' moet daarvoor zorgen. De gemeente Huizen wil het inburgeringstraject van statushouders daarmee versnellen van vier naar één jaar. Snel worden begeleid, intensieve taalles en bemiddelen naar werk! Hoe langer mensen buiten het arbeidsproces staan, hoe moeilijker het wordt om weer aan de slag te komen. Een intensieve taaltraining en aansluitend een werkstage, moeten daarbij helpen."

21. Gasaansluiting

Nieuwbouwwoningen mogen geen gasaansluiting hebben.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Wij zijn sterke voorstander van energietransitie en verduurzaming van energie. VVD wil het gasverbruik terugdringen. We moeten nu concrete stappen zetten als we dit echt willen. Dan hoeven we op termijn geen gas meer uit Groningen op te pompen en het is beter voor het klimaat."

CDA

"De gemeente staat nieuwbouw van woningen alleen toe als deze 100% gasloos worden gerealiseerd."

D66

Geen toelichting gegeven

Dorpsbelangen Huizen

"De trend is om woningen te bouwen zonder gasaansluiting, want gas wordt een schaars artikel en belast het milieu. Uit het oogpunt van energieneutraal bouwen moet er gekeken worden naar andere energiebronnen zoals zonnepanelen, windenergie en warmtepompen. "

PvdA

"Het gasloos, en daarmee, toekomstbestendig maken van woningen is een belangrijke stap om het gebruik van fossiele energie terug te dringen. Er zijn inmiddels voldoende betaalbare alternatieven voor energie voorhanden opgewerkt uit zon, wind en water. Het levert bovendien een lagere energierekening op. Niet alleen het milieu profiteert dus maar ook uw portemonnee. We ontzien zo ook de Groningers! Er is immers minder aardgas nodig."

GroenLinks

"Een centrale opgave is de realisatie van energieneutrale, aardgasvrije wijken. GroenLinks wil dat wat in Huizen wordt gebouwd, extreem energiezuinig of zelfs energieleverend gebouwd wordt. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil in één generatie de energietransitie uitvoeren. Dan is geen gasaansluiting voor nieuwbouwwoningen een prima uitgangspunt. W moeten hard werken om van het gas af te komen, al zal het niet in alle gevallen direct haalbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van andere energienetten of de geschiktheid van woningen voor andere vormen van verwarming."

Leefbaar Huizen

"Omdat wij voor toekomstbestendig bouwen zijn."

Geen van beide

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

Oneens

SGP

"Nieuwbouwwoningen mogen wat de SGP betreft op dit moment -indien gewenst- zeker nog een gasaansluiting hebben. De SGP staat positief tegenover het onderzoek naar warmtenetten en alternatieve energiebronnen, maar is kritisch over het nu al willen afkoppelen van woningen van het gas. Volgens deskundigen van TNO zou het gasnet wel eens de back-up voor de winterse kou kunnen zijn. "

22. Vuurwerk

Er mogen geen extra vuurwerkvrije zones worden ingesteld tijdens oud & nieuw.

Wat vinden de partijen?

Eens

Geen van beide

Leefbaar Huizen

"Wij zijn voorstander van vuurwerkvrije zones in publieke ruimtes om vandalisme en overlast tegen te gaan, maar we zijn tegen een algemeen vuurwerkverbod."

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

Oneens

VVD

"Het afsteken van vuurwerk kan heel hinderlijk zijn voor mens en dier. De VVD staat achter het beleid van de afgelopen jaren om overlast en vernielingen tijdens oud & nieuw tegen te gaan. Daar hebben vuurwerkvrije zones aan bijgedragen. Het zorgvuldig aanwijzen van vuurwerkvrije zones is daarom een goed middel om overlast tegen te gaan. Onveilige situaties en criminaliteit horen niet bij dit feest."

CDA

"Het CDA wil dat de gemeente het aantal vuurwerkvrije zones uitbreidt naar alle winkelcentra en grote zorgcentra voor ouderen."

D66

Geen toelichting gegeven

Dorpsbelangen Huizen

"Dorpsbelangen Huizen is een voorstander van de vuurwerkvrije zones. Met vuurwerk gebeuren nog ieder jaar te veel ongelukken. In winkelcentrum Oostermeent is het na de invoering van de vuurwerkvrije zone aanzienlijk rustiger geworden. Om de veiligheid van onze inwoners te vergroten heeft Dorpsbelangen Huizen bij groep 7 van de Springplank en op 30 december 2017 op de zaterdagmarkt in het Oude Dorp veiligheidsbrillen uitgedeeld. Vuurwerk hoort niet in een winkelcentrum. "

PvdA

"Er is veel vuurwerkoverlast, vooral door knalvuurwerk. Al weken voor oud en nieuw gaat het op sommige plekken helemaal los en op Oudjaarsdag wordt de overlast steeds erger. Er is veel illegaal vuurwerk en mensen voelen zich in sommige buurten niet veilig in die tijd van het jaar. De PvdA wil dat de vuurwerkvrije zones worden uitgebreid op basis van bewonersinitiatieven. Maar ook rondom de kinderboerderij en zorginstellingen."

GroenLinks

"Om vernielingen en overlast te voorkomen, worden de vuurwerkvrije zones uitgebreid naar winkelcentra, scholen, kinderdagverblijven, kinderboerderij, verzorgingshuizen en woningen die bedoeld zijn voor beschermd wonen. "

ChristenUnie

"Vuurwerkvrije zones hebben hun nut bewezen. Nieuwe zones moeten kunnen worden ingesteld, maar wel gepast en met mate."

SGP

"De SGP maakt zich ernstig zorgen over knalvuurwerk en levensgevaarlijk illegaal vuurwerk. Er dient verder ferm te worden opgetreden tegen het gooien met vuurwerk. Vuurwerkvrije zones worden vooral ingericht rond winkelcentra en bejaardenhuizen."

23. Randweg-West

Er mag geen Randweg-West komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Wij zijn geen voorstander van het aanleggen van een weg door het Goois Natuur Reservaat. Onderzoeken hebben ook nooit kunnen aantonen dat dit de oplossing voor een probleem is."

CDA

"Randweg-West is geen oplossing voor het probleem van de verkeersdoorstroming. "

D66

Geen toelichting gegeven

Dorpsbelangen Huizen

"De schaarse natuur die er in Huizen nog is, moet gekoesterd worden. De Randweg-West - als deze aangelegd zou worden - gaat door een natuurgebied. Dorpsbelangen Huizen wil de natuur niet opofferen voor verkeer. Wat groen is, moet groen blijven. Een groene leefomgeving is belangrijk alle inwoners van Huizen."

PvdA

"Een randweg-west is wat de PvdA betreft niet aan de orde. Een weg die midden door natuurgebied loopt, is ongewenst en kan bovendien op weinig draagvlak rekenen. Het is in onze ogen veel beter om te investeren in goed en betrouwbaar openbaar vervoer."

GroenLinks

"We kiezen voor behoud van het landschap."

Leefbaar Huizen

"Omdat wij vinden dat 'wat groen is, groen moet blijven'. "

SGP

"De SGP is tegen een verdere doortrekking van de Randweg Midden, in de vorm van een Randweg West. Een Randweg West naar de Crailoseweg veroorzaakt door de files op de A1 de aantrekking van niet lokaal verkeer. De toch al schaarse natuur en het woongenot van degenen die aan de rand van de gemeente wonen worden ernstig aangetast."

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

Geen van beide

Oneens

ChristenUnie

"In 2010 is uit onderzoek gebleken dat de Randweg-west niet nodig was. De vervoersstromen in het dorp zijn inmiddels weer veranderd, er zijn voldoende verkeersknelpunten die een nieuw onderzoek naar de aanleg van een verdiepte Randweg-West rechtvaardigen. Dat betekent niet dat die randweg-west er ook meteen moet komen."

24. Fuseren

De gemeente Huizen moet in de toekomst fuseren met andere gemeenten.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Door herindeling wordt de democratische controle door de gemeenteraad vergroot, dus uw invloed! Minder politici en minder bestuurders, waardoor er minder overlegd wordt. Dat scheelt ook geld! En u merkt van een fusie weinig. Huizen blijft altijd Huizen met een hoogwaardig voorzieningenniveau en lage lasten. Een goed kernenbeleid met inspraak voor inwoners brengt het bestuur juist dichterbij. Daar staat de PvdA voor!"

GroenLinks

"Nu de provincie heeft besloten dat Huizen, Blaricum en Laren per 1 januari 2021 moeten fuseren, is het belangrijk om in de komende raadsperiode toe te werken naar één gemeente. Dus: zorgvuldige samenwerking om het beleid en de ambtelijke organisaties tot één geheel te maken. En ook het ontwikkelen van een kernenbeleid: we willen namelijk onze goede voorzieningen in Huizen in stand houden (zal ook voor Laren en Blaricum gelden). Dat we hierbij onze inwoners betrekken, is voor ons vanzelfsprekend."

Geen van beide

D66

"D66 Huizen vindt dat Huizen voldoende bestuurskrachtig is om zelfstandig te blijven, maar aangezien de Provincie Nood-Holland heeft aangegeven dat zij blijft denken aan een fusie met Blaricum en Laren, moet Huizen blijven praten met deze gemeenten. Uitgangspunt is dat een fusie een verbetering voor de inwoners van Huizen moet worden. Dus een professioneler ambtenarenapparaat, een gedegen wijken- en kernenbeleid en bestaande voorzieningen moeten op hetzelfde niveau blijven."

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

Oneens

VVD

"Huizen is bestuurskrachtig genoeg om zelfstandig te kunnen blijven. Verdergaande regionale samenwerking zal door Huizen worden bevorderd."

CDA

"Tegen de wil van Huizen, Blaricum en Laren is de provincie Noord-Holland van mening dat deze gemeenten moeten fuseren. Het laatste woord hierover is nog niet gesproken, maar mocht een fusie onvermijdelijk zijn, dan blijven voor het CDA lage lasten en een goed voorzieningenniveau dé speerpunten voor de nieuwe gemeente. Bij een eventuele reorganisatie komt de gemeente Huizen op voor de belangen van haar ambtenaren."

Dorpsbelangen Huizen

"Dorpsbelangen Huizen is van mening dat Huizen prima zelfstandig kan functioneren. Huizen kan zowel op financieel als bestuurlijk gebied de eigen boontjes doppen. Voor Dorpsbelangen Huizen geldt: Samenwerken is oké, maar samenvoegen nee. Dorpsbelangen Huizen wil, dat Huizen een gezellig dorp blijft en geen Gooistad! Dorpsbelangen Huizen is de enige echte dorpspartij van Huizen."

ChristenUnie

"We zijn voor een zelfstandig Huizen. Maar indien de provincie anders besluit (en die kant gaat het wel op) zetten we ons in voor de (financiële) belangen van Huizen en haar inwoners."

Leefbaar Huizen

"Omdat wij voor een zelfstandig Huizen zijn. Diverse onderzoeken wijzen namelijk uit dat Huizen op bestuurlijk en financieel niveau draagkrachtig genoeg is."

SGP

"Fusie is niet automatisch de beste oplossing, al suggereert de provincie dat nu wel. De SGP heeft geen behoefte aan een van bovenaf dwingend opgelegde fusie of schaalvergroting als doel en al helemaal niet aan één Gooistad. De SGP wil - met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties - kijken naar de beste oplossing voor Huizen met behoud van de identiteit van Huizen, goede voorzieningen, een dienstverlening dicht bij de burgers en de laagste lasten. "

25. Ontwikkeling Havenstraat

Inwoners moeten actief betrokken worden bij de ontwikkeling van de Havenstraat.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"De VVD is groot voorstander van participatie. Samen met de inwoners, winkeliers en bedrijven in Huizen werken aan een mooie leefomgeving, zoals het ontwikkelen van de Havenstraat. De VVD is voorstander dat het beleid niet achter een bureau vandaan komt, maar dat we naar buiten gaan om suggesties op te halen. Ons 'magic word' is samen! We zeggen ja!"

CDA

"Het CDA hecht veel waarde aan participatie van maatschappelijke organisaties en inwoners bij het gemeentelijk beleid. Een grote ontwikkeling als de Havenstraat leent zich hier goed voor."

D66

Geen toelichting gegeven

Dorpsbelangen Huizen

"Er komt een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de Havenstraat waarbij ook de bewoners, culturele instellingen en bedrijven betrokken worden."

PvdA

"Zeker! Inwoners hebben de beste ideeën! De PvdA Huizen ziet hier graag een soort cultuurgebied komen waar vele activiteiten gaan plaatsvinden ondersteund door horeca en bijvoorbeeld het Huizer Museum. Een goede trekpleister is wat Huizen nog nodig heeft! Zowel voor onze eigen inwoners als voor bezoekers. De gemeente moet hierin faciliteren, de inwoners zorgen voor de creatieve inbreng."

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

Leefbaar Huizen

"Omdat wij het belangrijk vinden dat de inwoners inspraak hebben op de ontwikkeling van Huizen."

SGP

"Belangrijk de werkgelegenheid van BNI te behouden. De SGP wil de eenmalige kans benutten om samen met ondernemers, organisaties en inwoners de Havenstraat een levendige, aantrekkelijke, gemengde functie te geven. Een mix van grote en kleine bedrijven en verschillende commerciële en culturele activiteiten in de bestaande fabriekshallen en op het terrein. "

Geen van beide

Oneens

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

26. Bijdrage zorgverzekering

De gemeente moet de financiële bijdrage aan de zorgverzekering van mensen met een laag inkomen verhogen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Zeker! De PvdA wil dat de gemeente minstens 20 euro per maand gaat bijdragen. Dat is in lijn met het beleid in andere gemeenten. Zorgkosten zijn een grote kostenpost in ieders budget, maar zeker in dat van mensen met een laag inkomen. Door een hogere bijdrage van de gemeente, wordt de druk op het budget iets kleiner. Voor chronisch zieken is er een regeling om het eigen risico terug te krijgen."

ChristenUnie

"Goede zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn. Mensen moeten niet in de situatie van zorgmijden verzeild raken."

Geen van beide

SGP

"Minima die de eigen bijdrage van de zorgverzekering – al dan niet door ziekte - niet of niet meer kunnen betalen kunnen een beroep doen op de gemeente. De SGP is voorstander van een ruimhartig sociaal beleid en maatwerk."

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

Oneens

VVD

"Al deze extra regelingen komen er vaak op neer dat het aannemen van een betaalde baan niet lonend is. Hoe meer regelingen, hoe verder de weg naar zelfredzaamheid. "

CDA

"Ondersteuning van inwoners met lage inkomens gebeurt door middel van het leveren van maatwerk. Er wordt vanuit de problemen van mensen breed gekeken naar mogelijke oplossingen, ook als die dwars door afzonderlijke wetgeving heenlopen. Dit vraagt om een goede samenwerking binnen teams waarbij één regisseur het overzicht houdt."

D66

"Mensen met een laag inkomen kunnen zorgtoeslag aanvragen en mensen met een laag inkomen met een chronische ziekte kunnen bij de gemeente Huizen al het eigen risico terugvragen. "

Dorpsbelangen Huizen

"De bijdrage aan de zorgverzekering van mensen met een laag inkomen is hoog. Maar dat geldt niet alleen voor mensen met een laag inkomen. Men kan ook wisselen van zorgverzekering en dat kan zeker rendabel zijn."

GroenLinks

"We vinden dat de financiële situatie van mensen met een laag inkomen verbeterd moet worden, maar niet door aparte regelingen te treffen voor basiskosten. Wij vinden dat een bijstandsuitkering voldoende moet zijn om basiskosten als deze te dekken."

Leefbaar Huizen

"Omdat de ondersteuning die op dit moment al gegeven wordt reeds toereikend is. "

27. Volkstuintjes

Stukken grond waar nu niets mee gebeurt, mogen worden gebruikt voor tijdelijke volkstuintjes.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

Geen toelichting gegeven

Dorpsbelangen Huizen

"Als er stukken grond zouden zijn die op dit moment braak zouden liggen en waarvan de gemeente eigenaar is, is dit een heel leuk idee. Huizen heeft echter niet zo veel braakliggende gronden waarop tijdelijke volkstuintjes gemaakt kunnen worden. Wel heeft Huizen een mooi volkstuinencomplex op een prachtige locatie waar de inwoners van Huizen een stukje kunnen huren, want meer groen juicht Dorpsbelangen Huizen toe."

PvdA

"De Keucheniusstraat ligt er al talloze jaren troosteloos bij; het is goed dat daar gebouwd gaat worden. Om dit soort trieste taferelen in de toekomst te voorkomen, is het goed braakliggende stukken grond in overleg met eigenaar, inwoners/omwonenden en organisaties een andere bestemming te geven. Een voorbeeld daarvan zijn volkstuintjes. Maar er zijn vast meer mogelijkheden. Een idee? Laat het de PvdA weten!"

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"Wel vastleggen in duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden, mogelijkheden en termijnen."

Geen van beide

Oneens

VVD

"De eigenaar van de grond mag dit bepalen! Het zou wel heel raar zijn als de gemeente gaat bepalen wat je op je eigen grond toelaat."

CDA

"In Huizen zijn nauwelijks stukken grond waar niets mee gebeurt. Daarnaast moet grond gebruikt worden conform de bestemming die erop rust."

Leefbaar Huizen

"Omdat wij geen meerwaarde zien in het gebruiken van deze grond voor tijdelijke volkstuintjes. Dit zal namelijk meer problemen met zich meebrengen bij de opheffing hiervan in de toekomst."

SGP

"De SGP wil dat stukken grond van de gemeente die naar verwachting langer dan 2 jaar leegstaan, worden gebruikt voor tijdelijke bewoning. Als een soort ‘flexibele schil’ met verplaatsbare woningen voor kleine huishoudens. Circulaire woningbouw in optima forma. "

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

28. Subsidie verduurzamen

Mensen die investeren in het verduurzamen van hun huis moeten subsidie krijgen van de gemeente.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"De VVD ziet het geven van subsidie als een goede stimulans om de transitie naar verduurzaming te realiseren. Olie en gas raken langzaam maar zeker op. Daar kun je dus niet van afhankelijk blijven. Het is goed om het bewustwordingsproces voort te zetten. De VVD wil volop investeren in de toekomst door een goede balans tussen het verstrekken van subsidie en blijvende innovatie van nieuwe energiebronnen."

CDA

"De gemeente continueert en intensiveert voor de komende jaren het duurzaamheidsfonds met 1 miljoen euro, waaruit bijdragen kunnen worden verstrekt aan particulieren (inkomensafhankelijk) en bedrijven die investeren in verduurzaming. Tevens krijgen eigenaren van gebouwen met energielabel AA+ 10% korting op de OZB. "

D66

Geen toelichting gegeven

Dorpsbelangen Huizen

"Regelmatig is er al een subsidie beschikbaar gesteld door de gemeente Huizen voor de verduurzaming van particuliere woningen. Om het investeren in energiezuinige maatregelen te stimuleren voor inwoners van Huizen ook in de toekomst mogelijk te maken, moet de gemeente Huizen hiervoor gelden ter beschikking stellen."

PvdA

"Energiebesparende maatregelen zullen niet alleen het woongenot en wooncomfort van Huizers verhogen, maar dragen ook bij aan de duurzaamheidsambitie van Huizen. Om deze te stimuleren en onze ambitie waar te maken, wil de PvdA inwoners met een eigen huis (van maximale OZB-waarde 350.000) subsidie geven. Hiertoe dient een fonds verduurzamen particulieren in gesteld te worden."

GroenLinks

"Particuliere woningeigenaren worden via bijeenkomsten en het duurzaambouwloket voorgelicht over verduurzaming van hun woning. De gemeentelijke subsidieregeling voor particulieren wordt gecontinueerd."

ChristenUnie

"Het is goed om mensen te stimuleren om duurzaam te leven. Verduurzaming moet wel voor iedereen bereikbaar zijn en niet alleen als je voldoende middelen hebt om te investeren. Een duurzaamheidslening met korte looptijd (te bekostigen uit de opbrengst van je investering) kan daarbij helpen. Vooraf goede voorlichting over het verduurzamen van je huis is ook belangrijk!"

Leefbaar Huizen

"Omdat wij voor toekomstbestendig (ver)bouwen zijn."

Geen van beide

SGP

"Slim verduurzamen. Met ‘groene’ leges wil de SGP energieneutraal (ver)bouwen boven de wettelijke norm actief aanmoedigen. Verder duurzaamheidsleningen voor energiebesparende maatregelen aan woningen (Revolverend Fonds). Ook tegen een gereduceerd tarief energiescans bij eigenaren van woningen voor 1976 helpen uitvoeren. De SGP wil de oprichting van een Huizer energiecoöperatie: gezamenlijke inkoop, slim stroomnetwerk, isolatie of een zonnepark in de buurt. "

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

Oneens

29. Handhavers

Er moeten meer handhavers van de gemeente in de verschillende wijken van Huizen komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"De VVD vindt dat overlast en criminaliteit hard moet worden aangepakt. Wij zijn voorstander van een stevigere, minder softe aanpak van criminaliteit. Het gevolg daarvan is dat politie meer zichtbaar zal moeten zijn op straat, maar dat we ook meer moeten investeren in de uitrusting en bevoegdheden van de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA). De inzet van BOA's vergroot de handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit en overlast, en het vergroot het gevoel van veiligheid in Huizen. "

CDA

"De gemeente voert een strikt en consequent handhavingsbeleid voor regels die als doel hebben de openbare orde en veiligheid in stand te houden. Als hier meer handhavers voor nodig zijn, is het CDA daar een voorstander van."

D66

Geen toelichting gegeven

PvdA

"De PvdA is voorstander van een BOA voor iedere wijk, die de kleine overlast moet helpen voorkomen. Hij of zij is dan goed bekend in de wijk, kent de problemen en kan preventief en handhavend optreden. Denk aan kleine verkeersovertredingen, hondenbeleid, overlastgevende mensen. Zij kunnen overleg voeren met de wijkcoördinator en de politie. Wij denken dat dit de leefbaarheid in de wijk zal bevorderen."

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat de overheid er is om haar burgers te beschermen. Veiligheid ervaren is voor mensen belangrijk. Veiligheid verbeteren door als toezichthouder aanwezig te zijn, verbetert daadwerkelijk die veiligheid."

SGP

"De buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) speelt wat de SGP betreft een belangrijke rol in de wijk. Indien de leefbaarheid en de veiligheid daartoe aanleiding geeft, wil de SGP extra budget beschikbaar stellen om meer boa’s in dienst te kunnen nemen. De boa-inzet mag beslist geen financieel sluitstuk zijn."

Geen van beide

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

Oneens

Dorpsbelangen Huizen

"De gemeente heeft aan aantal BOA's in dienst. Naar onze mening zijn de handhavers te veel administratief bezig. Daardoor zijn zij te weinig zichtbaar op straat, wat Dorpsbelangen Huizen zeer betreurt. Juist de kleine ergernissen (zoals hondenpoep), zijn voor de meeste inwoners van Huizen niet aanvaardbaar. Voorkomen is beter dan genezen."

Leefbaar Huizen

"Omdat dit niet alleen meer kosten met zich meebrengt, maar ook de veiligheid niet ten goede zal komen."

30. Camping

In Huizen mag geen nieuwe camping komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Dorpsbelangen Huizen

"Huizen heeft te weinig mogelijkheden en ruimte voor een camping met alle faciliteiten die er bij horen. De camperplaats staat wel altijd vol. Het aantal campers overschrijdt vaak het maximum. Een extra aantal plaatsen op de camperplaats vinden wij beter dan een onvolwaardige camping. "

Healthy Earth

"De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Toerisme, recreatie en evenementen staan hoog op de agenda van de VVD. Het is heel jammer dat het op dit moment niet meer mogelijk is om in Huizen te kamperen. Daarom moeten wij actief op zoek gaan naar een mogelijkheid om weer in Huizen te kunnen kamperen. Dat kan gerealiseerd worden aan de kuststrook, maar dat kan ook weer teruggebracht worden bij de Moensberg."

CDA

"Wanneer een plek geschikt is voor de vestiging van een kleine trekkerscamping is het CDA daar een voorstander van."

D66

Geen toelichting gegeven

PvdA

"Zeker oneens! De PvdA wil graag een camping voor bezoekers van Huizen mogelijk maken. Dat is goed voor het toerisme en dus voor de lokale economie. Deze wens moet meegenomen worden in de kustvisie, die wat ons betreft veel ambitie mag tonen. Toerisme en recreatie worden steeds belangrijker voor de lokale economie, dus moet er ook ruimte komen voor de bezoekers om te overnachten."

GroenLinks

"Huizen wil een ‘levendig dorp aan het water’ zijn. Aan de kust is plek voor een kleine trekkerscamping."

ChristenUnie

"Huizen is populair voor kampeerders, de camperplek wordt veel gebruikt. De hotels zijn goed bezet (helaas is Newport op dit moment gesloten). De ChristenUnie wil zo veel mogelijk doelgroepen bedienen en daar past een kleinschalige camping bij."

Leefbaar Huizen

"Omdat wij vinden dat als Huizen ambieert om meer toerisme te trekken, hier ook faciliteiten voor moeten zijn."

SGP

"De SGP wil de mogelijkheden voor een kleinschalige pop-up camping in de plaats van of in combinatie met de huidige camperplekken onderzoeken. Op termijn onder voorwaarden mogelijk een trekkerscamping langs de Gooimeerkust."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1. Verbinding over water Extra belangrijk

Er moet een snelle verbinding over water (veerpont of waterbus) komen naar Amsterdam en Almere.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De VVD ziet op korte termijn daar geen haalbaarheid in. In een eerdere periode zijn daartoe al diverse pogingen gedaan. Naast het feit dat de belangstelling gering was, zal een gezonde financiële haalbaarheid een moeilijke factor blijven. Technische belemmeringen, zoals de doorgang door sluizen richting Amsterdam, zullen zo'n snelle verbinding in de weg blijven staan. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil een permanente verbinding tussen Huizen en Almere. Te denken valt aan: een veerverbinding met botters, een veerboot die door zonne-energie wordt aangedreven of een gondelkabelbaan over het Gooimeer."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Dorpsbelangen Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een goed idee, maar het is in de praktijk niet haalbaar gebleken. Financieel is het voor de exploitant heel moeilijk om een veerpont of waterbus rendabel te exploiteren. Maar als een ondernemer er wel brood in ziet, zal Dorpsbelangen Huizen dat toejuichen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vervoer over water met een waterbus of -taxi is een goede aanvulling op het openbaar vervoer over de weg. Milieuvriendelijk(er), betrouwbaar, leuk en ook goed om het toerisme naar Huizen, vooral uit Amsterdam, maar ook vanuit Almere (met het oog op de komende Floriade) te stimuleren."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is geen rendabele manier om vervoer van en naar Almere en Amsterdam te organiseren. In het verleden is een dergelijke verbinding uit de vaart gehaald omdat er te weinig reizigers waren."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is voor duurzame mobiliteit. We zoeken duurzaam vervoer waarmee we de traditionele mobiliteit van OV en auto kunnen ontlasten. Dit is er één van. Een tijd geleden is er al eens een waterbus geweest, die moest helaas stoppen door gebrek aan belangstelling. Maar de tijden zijn veranderd, de omgeving van de haven is veranderd. De ChristenUnie wil het vervoer over water een nieuwe kans geven."

 • Leefbaar Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omdat er hiermee een betere bereikbaarheid van de Randstad wordt gecreëerd."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP zou de mogelijkheden van een snelle ‘waterbus’ voor woon-werkverkeer over water van en naar Amsterdam en Almere onderzocht willen hebben. Personenvervoer over water zien wij als een goed alternatief voor bijvoorbeeld de dichtgeslibde autowegen in onze regio."

 • Healthy Earth: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Festival Extra belangrijk

De gemeente moet elk jaar een festival organiseren waarop culturele organisaties zich kunnen presenteren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is goed dat de gemeente dit stimuleert voor de saamhorigheid en identiteit van Huizen. De Kunstpicknick die we hadden is hier een goed voorbeeld van."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente is niet primair aan zet om een festival te organiseren. Wel om de faciliteiten daarvoor op orde te brengen. Daarom wil het CDA dat de gemeente Huizen ruimte biedt voor ondersteuning aan initiatieven vanuit de samenleving voor nieuwe evenementen."

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "D66 is voor meer levendigheid en meer cultuur in Huizen. Een initiatief voor een festival zal door D66 zeker worden toegejuigd en de gemeente moet dit faciliteren, maar het initiatief en de organisatie moet van de inwoners zelf komen."

 • Dorpsbelangen Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een festival waarop culturele organisaties zich kunnen presenteren is een ontzettend leuk idee, op deze manier kunnen mensen van de diverse organisaties een voorproefje zien. Andere gemeenten maken er ook een feestje van. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Huizen heeft op cultureel gebied heel wat te bieden! Veel is bekend maar sommige zaken misschien minder. Om de toegankelijkheid van het culturele aanbod te vergroten, is het een leuk idee om na de zomer een dag te organiseren waarop alle cultuuraanbieders zich presenteren en laten zien wat zij te bieden hebben. Een Huizer Uitmarkt! De gemeente moet zo’n dag faciliteren en mogelijk maken."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kunst en cultuur verrijken het leven. Huizen heeft veel te bieden, maar dat is niet bij iedereen bekend. Moet dus beter getoond worden."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dat festival moet er wel komen, maar niet door de gemeente worden georganiseerd. Laat de culturele organisaties dat zelf doen, die kunnen dat veel beter. De gemeente kan faciliteren."

 • Leefbaar Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omdat wij zijn voor een brede invulling van het culturele aanbod in Huizen."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt dat culturele vorming en cultuurbeleving een waardevol deel van het leven kan zijn. Denk aan architectuur, kunst, literatuur, monumentenzorg en muziek. Goed om ieder jaar een festival te organiseren waarbij culturele organisaties zich kunnen presenteren. "

 • Healthy Earth: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Leegstandsbelasting Extra belangrijk

Eigenaren van leegstaande panden moeten leegstandsbelasting betalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onzin. Wij zijn wel van mening dat leegstand tot verrommeling en onveiligheid leidt. Ga daarom in gesprek met eigenaren van leegstaande panden wat er nog meer voor mogelijkheden zijn."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In Huizen zijn geen grote problemen door leegstand van gebouwen. Mocht dit wel het geval zijn dan is 'overleg' het reguliere middel om dit te voorkomen."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Leegstaande panden zouden niet langer dan een jaar moeten leegstaan, als dat wel het geval is, wordt er waarschijnlijk teveel huur gevraagd. In dat geval zou leegstandsbelasting een goede stok achter de deur kunnen zijn, maar dit middel moet wel zorgvuldig worden toegepast."

 • Dorpsbelangen Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Eigenaren van leegstaande gebouwen worden op die manier twee keer benadeeld. Hun panden kunnen ze niet verhuren of verkopen, maar ze moeten wel leegstandsbelasting betalen. Afgezien of deze belasting überhaupt bestaat, vinden wij dat ondernemers de mogelijkheid moeten hebben om te ondernemen en geen melkkoe moeten zijn van de overheid. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn nog steeds woningen/gebouwen door leegstand in slechte staat. Dit heeft een negatieve impact op het straatbeeld (bijv de Silverdome aan de Bestevaer). Het is een goed idee om via de belasting op leegstaande woningen/gebouwen eigenaren er toe aan te zetten om dergelijke panden weer in gebruik te (laten) nemen. Bijvoorbeeld door deze om te bouwen tot woningen. Daar is immers grote behoefte aan."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil voorkomen dat panden verloederen waardoor de uitstraling van de buurt verslechtert."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Leefbaar Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Omdat ondernemers reeds belasting betalen (OZB) en een aanvullende leegstandsbelasting NIET helpt tegen minder leegstand. De gemeente zou zich juist meer moeten inspannen om ondernemers naar Huizen te trekken."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het aantal leegstaande panden en winkels in Huizen is niet erg hoog. Een meldplicht van leegstand, registratie daarvan en belastingheffing dragen vooral bij aan extra administratieve lasten. Verpaupering en problematische leegstaand moeten zoveel mogelijk door gemeentelijk beleid worden voorkomen. De SGP wijst een leegstandsbelasting als onnodig overheidsingrijpen en overbodige administratieve lasten van de hand. "

 • Healthy Earth: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Referendum Extra belangrijk

De inwoners van Huizen moeten over belangrijke onderwerpen hun mening kunnen geven via een referendum.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn geen voorstander van referenda. Ze brengen moeilijke en meervoudige problemen terug tot een te simpele vraag van alleen “Ja of Nee”. Terwijl er vaak meerdere oplossingen mogelijk zijn."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA legt het democratisch primaat bij de gekozen volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad, waar zij alle belangen kunnen afwegen. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Dorpsbelangen Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dorpsbelangen Huizen is voorstander van een referendum. Bij belangrijke beslissingen voor de inwoners van Huizen is het referendum een prima middel om tot een goede beslissing te komen. De inwoners van Huizen moeten hun mening over belangrijke beslissingen kenbaar kunnen maken. Er moet dan wel naar de inwoners van Huizen geluisterd worden."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het referendum zet mensen tegen elkaar op, veroorzaakt tweedeling en versimpelt de werkelijkheid op een gevaarlijke wijze. Er is namelijk geen ruimte voor enige nuance. Toch is invloed van de inwoners voor de PvdA heel belangrijk: volksvertegenwoordigers moeten vaker en beter naar inwoners luisteren op (inspraak)bijeenkomsten en werkbezoeken en vooraf duidelijk maken hoeveel invloed/inspraak zij op het onderwerp hebben."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil inwoners meer betrekken bij het bestuur. We willen experimenteren met verschillende vormen van (directe) democratie, inwoners meer zeggenschap en meer verantwoordelijkheid geven."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is niet voor referenda. We kunnen wel via informatiebijeenkomsten met de inwoners in gesprek gaan."

 • Leefbaar Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omdat wij vinden dat referenda een goede manier zijn om alle inwoners meer invloed te geven. Dit draagt namelijk bij aan een actievere bijdrage van kiezers aan het politieke debat."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Referenda suggereren dat een ingewikkelde politieke keuze samen te vatten is in een eenvoudige ‘ja of nee vraag’. Uitgangspunt voor de SGP is dat in de democratisch gekozen gemeenteraad de uiteindelijke besluitvorming plaatsvindt, waarbij het algemeen belang voor het persoonlijke belang gaat. "

 • Healthy Earth: Eens
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Beveiligingcamera's Extra belangrijk

In Huizen moeten meer beveiligingscamera’s worden opgehangen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Niet bezuinigen op de veiligheid en het veiligheidsgevoel in Huizen. Beveiligingscamera’s moeten snel en flexibel kunnen worden ingezet, ook bij winkels, als de situatie zich daarvoor leent."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als de veiligheid hierbij gebaat is, kan extra toezicht met behulp van (mobiele) camera’s worden toegepast. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Dorpsbelangen Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op diverse locatie's in onze gemeente hangen al camera's. Als het noodzakelijk is kunnen die ook tijdelijk ergens anders worden gehangen. Huizen is een gezellig dorp, natuurlijk zijn er hier ook onaangename incidenten. Dorpsbelangen Huizen vindt het wel van belang dat de privacy van onze inwoners niet wordt geschaad. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Camerabeelden hebben voor de opsporing van strafbare feiten maar heel beperkte waarde. Meestal zijn verdachten onvoldoende herkenbaar. Dat weegt niet op tegen de privacy van andere bezoekers in de openbare ruimte. Voor het voorkomen of opsporen van strafbare feiten is de aanwezigheid van meer boa’s of agenten veel effectiever. Dat zorgt ook voor een hoger veiligheidsgevoel bij de inwoners."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als blijkt dat preventie te weinig veiligheidsgevoel oplevert, kan tijdelijk een camera worden gebruikt. De beelden worden bekeken na aangifte van criminaliteit."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Beveiligingscamera's kunnen een bijdrage aan veiligheid leveren. Maar het plaatsen van camera's mag geen automatisme worden en moet per geval worden afgewogen. Het college moet het in ieder geval (vertrouwelijk) aan de raad melden."

 • Leefbaar Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omdat wij vinden dat dit geen kwaad kan. Echter, moet dit NIET als enige oplossing gezien worden om meer veiligheid te creëren voor de inwoners van Huizen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat camera's de veiligheid niet kunnen garanderen."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Soms is de inzet van meer politie gewoon niet mogelijk of onvoldoende effectief, terwijl de veiligheidssituatie toch om een gerichte aanpak vraagt. Daarom steunt de SGP ook (tijdelijk) cameratoezicht zoals o.a. in winkelcentrum Oostermeent en De Kostmand. Cameratoezicht kan daadwerkelijk bijdragen aan de veiligheid op straat, doordat met het vastgelegde beeldmateriaal de opsporing van daders kan worden verbeterd en overlast, intimidatie en vernielingen worden tegengegaan. "

 • Healthy Earth: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Zondagsluiting Extra belangrijk

Winkels in de gemeente Huizen moeten op zondag gesloten blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD beschouwt de koopzondag als onmisbaar voor een krachtige lokale economie. Uiteraard mogen ondernemers zelf weten of ze open gaan op zondag."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De zondag is voor veel inwoners en ondernemers een dag van rust, bezinning, ontmoeting en ontspanning. Druk uit de richting van het grootwinkelbedrijf om winkels op zondag te openen, gaat ten koste van eigenaren en medewerkers in het midden- en kleinbedrijf. Het CDA is daarom alleen voorstander van winkelopstelling op zondagen waarop evenementen plaatsvinden of die aansluiten op, of voorafgaand aan een erkende feestdag (bv. 24 of 31 december). Dit na overleg met de Huizer Ondernemers Federatie."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Dorpsbelangen Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dorpsbelangen Huizen vindt de incidentele opening van de winkels op zondag erg gezellig. In de ons omringende gemeenten zijn de winkels af en toe ook op zondag open. Met de feestdagen doen de winkeliers extra hun best om de winkelcentra sfeervol en gezellig aan te kleden. Dorpsbelangen Huizen wil behoud van de koopkracht in Huizen."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Winkeliers moeten zelf kunnen beslissen of zij hun winkel openen of niet en consumenten wanneer zij boodschappen willen doen. Huizen was rondom de afgelopen feestdagen de enige gemeente in de provincie waar winkels niet open mochten op 24 en 31 december. Zo vloeide er veel omzet weg naar omliggende plaatsen. Dit moet na 21 maart anders; met uw stem gaat dat lukken!"

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Groenlinks vindt dat winkeliers zelf mogen beslissen of zij open zijn op zon- en feestdagen of niet. Ze zullen niet gedwongen worden open te gaan of dicht te blijven"

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is meer in het leven dan economie, aandacht voor elkaar is veel belangrijker! Geen 24 uurseconomie. Een dag rust is een kwaliteit van Huizen waar iedereen gebruik van moet kunnen maken, goed voor lichaam en geest. "

 • Leefbaar Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Omdat wij een groot voorstander zijn van een (beperkte) winkelopenstelling op zondag. Het moet aan de ondernemers zelf overgelaten worden wanneer ze hier gebruik van willen maken."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP wijst de 24-uurs economie en een openstelling van winkels op zondag af. Deze dag is niet alleen vanwege het christelijke karakter van belang, maar ook vanwege de belangrijke maatschappelijke en sociale waarde. Iedereen is gebaat bij één dag rust in de week: op sociaal vlak draagt het bij aan daadwerkelijk samen leven. Kleinere ondernemers (en die zijn belangrijk voor de vitaliteit van de middenstand) worden zo niet uitgeleverd aan de kracht en macht van het grootwinkelbedrijf. "

 • Healthy Earth: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Lage inkomenssteun Extra belangrijk

De gemeente moet méér mensen met een laag inkomen ondersteunen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het armoedebeleid van Huizen is gericht op zo veel en zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan. Wij zijn geen voorstander van extra gelden want dit belemmert mensen vaak om naar een nieuwe baan te zoeken. Uitzondering is de steun voor kinderen, deze mogen niet in armoede opgroeien."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ondersteuning van inwoners met lage inkomens gebeurt door middel van het leveren van maatwerk. Er wordt vanuit de problemen van mensen breed gekeken naar mogelijke oplossingen, ook als die dwars door afzonderlijke wetgeving heenlopen. Dit vraagt om een goede samenwerking binnen teams waarbij één regisseur het overzicht houdt. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen met alleen een bijstandsinkomen krijgen vaak al veel steun van de overheid. Ook mensen met een minimum inkomen moeten bij de gemeente terecht kunnen als zij hulp nodig hebben. D66 wil geen generieke regeling voor iedereen, maar maatwerk, zodat de mensen die hulp nodig hebben dat kunnen krijgen."

 • Dorpsbelangen Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De mensen met een laag inkomen worden door de gemeente goed ondersteund. Mogelijkheid tot kwijtschelding van de lokale lasten is 100%. Kinderen kunnen in aanmerking komen voor een computer of een bijdrage voor de uitgaven van bijvoorbeeld cultuur. In 2017 hebben gezinnen met een laag inkomen een extra bijdrage ontvangen van € 250,-."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zeker! De PvdA wil de grens voor minima-regelingen optrekken tot 130% van het bijstandsniveau. Hierdoor zullen minder mensen echt op de ondergrens komen te zitten en het financieel iets ruimer krijgen. Natuurlijk willen we ook dat iedereen zoveel mogelijk meedoet via werk, betaald of onbetaald. Maar wie dat niet kan, heeft ondersteuning nodig. Vooral voor kinderen willen wij ruimere regelingen, zodat zij altijd mee kunnen doen. Ook willen wij meer aandacht voor de bestaande regelingen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil armoede voorkomen. Daarom kiezen we voor ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen zich niet uitgesloten hoeven te voelen en hun kinderen mee kunnen doen met sport en culturele activiteiten. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is hier terughoudend in. De inkomensgrens voor veel voorzieningen ligt nu op 110% en soms op 120% van de bijstandsnorm. Verdere verhoging van die grens zou de inkomensval naar betaald werk alleen maar vergroten en werken onaantrekkelijk maken."

 • Leefbaar Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omdat wij vinden dat de gemeente verantwoordelijkheid draagt om deze inwoners zo goed mogelijk te kunnen laten meedraaien in de maatschappij."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De mogelijkheden tot het voeren van een lokaal minimabeleid zijn beperkt. Van die beperkte mogelijkheden moet de gemeente wat de SGP betreft maximaal gebruik maken. Het gemeentebestuur draagt in het kader van armoedebestrijding en schuldhulpverlening zorg voor een actief en ruimhartig gemeentelijk sociaal beleid. Inzet moet ook zijn: inzichtelijk maken van geldbesteding en voorkomen van schulden in de toekomst."

 • Healthy Earth: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Fitnessapparaten Extra belangrijk

Huizen moet openbare fitnessapparaten plaatsen in speeltuinen en parken.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij staan voor een gezonde leefstijl in Huizen. Openbare fitnessapparaten kunnen hier aan bijdragen en geeft een leuk saamhorigheidsgevoel."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt het belangrijk dat er genoeg sportvoorzieningen in onze gemeente aanwezig zijn en dat de gemeente de hoogwaardige kwaliteit, ook van de te gebruiken materialen, in stand houdt. Het CDA wil meewerken aan (buurt)initiatieven voor aanleg en onderhoud van sportveldjes in en bij woonwijken die toegankelijk zijn voor iedereen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Dorpsbelangen Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Huizen heeft op de Wolfskamer bij de skibaan een aantal trimtoestellen geplaatst. Regelmatig fietsen wij hier langs, maar wij hebben niet het idee dat hier heel veel interesse voor is. Als het hier gaat over fitnessapparatuur zoals in de sportscholen, vinden wij het niet verstandig om deze apparaten in de openbare ruimte te zetten, aangezien er dan geen toezicht op is."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het kan een leuke toevoeging zijn, maar dit idee heeft voor de PvdA geen prioriteit. Sporten is belangrijk maar dat kan prima via sportverenigingen, sportscholen of gewoon lekker buiten. Voor mensen met een kleine beurs moet sporten mogelijk gemaakt worden met de jeugdsportpas of door regelingen via de sportclubs."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bewegen is gezond. Om bewegen te stimuleren wil GroenLinks naast de bestaande sportaccommodaties in de woonwijken en parken meer beweegroutes uitzetten."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De doelgroep moet vooral ouderen zijn. Dan zijn de apparaten een uitnodiging om er gebruik van te maken en daarmee een prima vorm van preventie: het bevordert de gezondheid van ouderen. En het bevordert de contacten in de buurt en dat is wat de ChristenUnie graag wil: verbinding tussen de mensen."

 • Leefbaar Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Omdat dit geen toegevoegde waarde biedt voor de speeltuinen en parken en mogelijkerwijs juist meer overlast en vandalisme met zich meebrengt."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Buiten sporten en fitness in de openbare ruimte is goed voor de gezondheid. De SGP wil daarom de mogelijkheden onderzoeken om in overleg met sportverenigingen outdoor toestellen in Huizen neer te zetten of ‘sportlanes’ te realiseren die iedereen vrij voor hardlopen, wandelen en skeeleren kan gebruiken. De SGP wil inwoners actief betrekken bij aanschaf, financiering en onderhoud hiervan."

 • Healthy Earth: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Sociale woningbouw Extra belangrijk

Ten minste de helft van de nieuw te bouwen woningen moet sociale woningbouw zijn.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Huizen heeft een regionale woonvisie waarin is afgesproken dat een derde deel van de woningbouw voor de middenklasse bestemd is, een derde deel voor ouderen en een derde deel voor het sociale segment. Dit willen we zo houden, want dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA gaat uit van een evenwichtige opbouw van de woningvoorraad waarin zowel gedacht wordt aan midden als lage inkomens. Conform de lokale en regionale woonvisie zal de omvang van de sociale woningbouw op peil blijven en de nieuw te bouwen woningen voor een derde bestaan uit sociale woningbouw."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Dorpsbelangen Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is afgesproken dat er een derde sociale bouw, een derde middeldure woningen en een derde duurdere woningen gebouwd zouden gaan worden. Als er middeldure woningen worden gebouwd, dan krijgt men daardoor doorstroming, waardoor er weer sociale woningen vrijkomen. De afspraak die gemaakt is, is heel goed doordacht. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zeker! De PvdA maakt zich zorgen over het grote woningtekort binnen de sociale huurgrens. In Huizen alleen al zijn er zeker 4000 woningzoekenden. Mensen moeten vele jaren wachten en we jagen onze starters de gemeente uit. Wat de PvdA betreft wordt er veel meer ingezet, minstens 50 % , op sociale woningbouw. Desnoods wordt hier wat groen aan opgeofferd. We moeten actief op zoek naar nieuwe bouwlocaties. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als die eis niet wordt gesteld, worden er louter dure woningen gebouwd. Als je woningen wilt voor starters/jonge gezinnen, moet je voor hen woningen bouwen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Minimaal een derde van de nieuw te bouwen moet sociale woningbouw zijn, maar niet meer dan de helft."

 • Leefbaar Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omdat wij voorstander zijn van het creëren van een betere doorstroming voor starters."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is in Huizen niet veel ruimte voor woningbouw. Wat de SGP betreft evenwicht in het woningaanbod. Ook bouwen voor de middengroep dus. Het slim benutten van de nog beschikbare stukken grond en het transformeren van meer kantoren langs de Huizermaatweg naar een (sociale) woonbestemming draagt wat de SGP betreft bij aan het vergroten van de woningvoorraad. Niet bouwen in groen. Voor de sociale woningbouw in regionaal verband gaan wij uit van één derde van de te realiseren nieuwbouw woningen. "

 • Healthy Earth: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Cultuur Extra belangrijk

Huizen moet meer geld steken in cultuur.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor onze samenleving. De VVD vindt dat cultuur gestimuleerd moet worden, maar is geen voorstander om dit volledig te betalen."

 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil de beleving van kunst en cultuur bevorderen. Wij vinden dat de gemeente ruimte moet geven aan goede initiatieven. Dat hoeft niet altijd te gebeuren door middel van subsidie. Het kan ook door activiteiten te faciliteren. Voor het CDA zijn algemeen belang, maatschappelijk draagvlak en cultuur en erfgoededucatie de drie belangrijkste criteria voor de cultuursubsidiëring."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Dorpsbelangen Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Huizen heeft een ruim budget over voor de Huizerdag en de Havenfestiviteiten. Ook de intocht van Sinterklaas is een gezellig feest, dat door de gemeente wordt gesubsidieerd. De Boerderij waar culturele avonden worden gehouden krijgt ook een subsidie van de gemeente. Het kan altijd beter maar de gemeente Huizen doet zijn best om voor elk wat wils een aantrekkelijke activiteit mogelijk te maken."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Cultuur inspireert, verbindt en geeft stof tot nadenken. Kunst en cultuur dragen bij aan onderlinge verbondenheid en weerbaarheid van onze samenleving. Bovendien zijn kunst en cultuur uitingen van onze identiteit. Daarmee zijn zij van grote waarde! De PvdA wil deze uitingen zoveel mogelijk bij elkaar brengen op een 'cultuureiland' aan de Havenstraat. Met horeca en andere trekkers, ook goed voor toerisme en recreatie."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Cultuur maakt Huizen aantrekkelijker voor de eigen inwoners, maar ook voor mensen en bedrijven van buiten. Een plek voor het Huizer Museum bij de Oude Haven zal meer toeristen trekken."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Huizen heeft een mooie eigen historie met veel culturele aspecten. En nieuwe cultuuruitingen maken Huizen levendig en aantrekkelijk voor bezoekers van buiten Huizen. Maar er mag ook geld naar evenementen, zowel gericht op mensen uit Huizen zelf als op mensen van buiten Huizen."

 • Leefbaar Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omdat dit een belangrijke maatschappelijke plaats inneemt in Huizen. Wij vinden dat (nieuwe) initiatieven waarbij Huizen lokaal, regionaal en eventueel landelijk op de kaart wordt gezet met een ruim budget ondersteund moeten worden."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP staat er positief tegenover wanneer mensen de hun gegeven gaven en talenten ontplooien. De gemeente vervult op basis van cofinanciering een stimulerende en ondersteunende rol bij kunst en cultuur. Verder bijdragen aan de instandhouding van voor Huizen beeldbepalende gebouwen en monumenten. Kinderen van minima ook in staat stellen via cultuurfonds deel te nemen aan culturele- en kunstzinnige activiteiten. Actief evenementenbeleid."

 • Healthy Earth: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Wijkbudget Extra belangrijk

Elke wijk moet een eigen budget krijgen, dat inwoners naar eigen inzicht kunnen gebruiken voor leefbaarheid van de wijk.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Bij vrijwel iedere herinrichting/aanpassing van de buurt is er de mogelijkheid om je stem te laten horen en je wensen aan te geven die de leefbaarheid ten goede komt. Zo wordt samen een gezonde, mooie en veilige leefomgeving opgebouwd. Vaak wordt hierdoor bijv. een speeltuin anders ingevuld, of mogen de bewoners zelf het type bomen en bestrating kiezen voor hun straat. Wij zijn van mening dat bewoners, samen met de gemeente, het geld het beste kunnen besteden."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bewoners krijgen de mogelijkheid om zelf het onderhoud van het openbaar groen in hun eigen wijk ter hand te nemen. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Dorpsbelangen Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is natuurlijk een goed idee om buurtbewoners zo veel mogelijk te betrekken bij hun eigen buurt. Maar als er iemand verhuist of men krijgt onenigheid over de invulling van een bepaalde voorzieningen bijvoorbeeld het groen of een speeltuin kan dat tot problemen leiden waardoor de beoogde verbeteringen niet haalbaar zullen zijn."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA is voor oprichting van wijkraden die een eigen budget krijgen voor kleinere zaken. Dat kan zowel op sociaal-maatschappelijk gebied als op de inrichting van de wijk zijn. De wijkraad wordt ondersteund door een wijkcoördinator vanuit het gemeentehuis, die spreekuren heeft op het wijkcentrum."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil inwoners de ruimte geven om verantwoordelijkheid voor hun wijk te kunnen nemen, maar dan wel aan de hand van een vooraf goedgekeurd (jaar)plan."

 • Leefbaar Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Omdat wij tegen de toevoeging zijn van aanvullende bestuurslagen. Deze geven namelijk geen garantie dat de gehele wijk evenredig vertegenwoordigd wordt."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De buurt is dicht bij de burger. Particuliere initiatieven op het gebied van buurtbeheer, buurtpreventie, burenhulp en buurtbemiddeling wil de SGP graag ondersteunen. Blijvend moet hier aandacht voor zijn en dienen daarvoor middelen in de vorm van ‘buurtbudgetten’ te worden ingezet. De SGP wil experimenteren met het verder verdiepen van de wijkgerichte benadering door te bezien op welke wijze het instrumentarium van de G-1000 mogelijkheden biedt om buurten meer te betrekken."

 • Healthy Earth: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Bibliotheekpas Extra belangrijk

Kinderen tot 12 jaar moeten een gratis bibliotheekpas krijgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kinderen lezen te weinig. Lezen is goed voor de taalontwikkeling, daarom is het goed dat kinderen onder de 12 jaar gestimuleerd worden om te gaan lezen. Een gratis bibliotheekpas kan een goede steun in de rug zijn."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De exploitatie van de bibliotheek draait voor een groot deel al op geld uit de gemeenschap. Voor degene die gebruik maken van de diensten van de bibliotheek mag daarom een bijdrage verwacht worden. Voor (alleenstaande) ouders van kinderen van 6 t/m 8 jaar met een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm wordt het bibliotheekabonnement vergoed. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Dorpsbelangen Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het aantal kinderen dat thuis leest neemt af. De computer en tablet nemen een steeds belangrijker plaats in bij de jeugd. Als wij met deze gratis bibliotheekpas de jeugd daadwerkelijk aan het lezen kunnen krijgen, zijn wij er voorstander van en juichen het voorstel toe. Bekostiging kan uit de lagere huur van de bibliotheek worden betaald."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zeker! Wat de Pvda betreft krijgen alle kinderen tot 18 jaar een gratis pas voor de bibliotheek. Uit recent onderzoek is weer gebleken dat kinderen steeds minder lezen en daardoor achterstand op lopen. Bovendien is de bibliotheek meer dan een boekenuitleen. Je kan er rustig studeren, cursussen volgen, kranten en tijdschriften gratis lezen enzovoort. Voor de PvdA een belangrijke ontmoetingsplek."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "We willen het lezen van boeken onder jongeren stimuleren. Als een gratis bibliotheekpas helpt, meteen doen! Jong geleerd, oud gedaan."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Stimuleer het lezen en de fantasie van kinderen. Overigens is de bibliotheekpas in sommige gevallen zelfs tot 18 jaar gratis!"

 • Leefbaar Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omdat wij vinden dat de ontwikkeling van de jeugd zo breed mogelijk ondersteund moet worden."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP wil specifiek aandacht voor kinderen in armoede! Een bibliotheekabonnement voor kinderen van minima is in Huizen gratis. Lezen is tenslotte voor ieder kind heel belangrijk. Alle kinderen tot en met 5 jaar betalen nu overigens ook niet voor hun bibliotheekpas. Verder zijn de kosten van een bibliotheekpas voor de overige jongeren niet hoog."

 • Healthy Earth: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Trappenberg Extra belangrijk

Op de plek van de Trappenberg mogen zich bedrijven vestigen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn een voorstander van het ontwikkelen van deze mooie plek in Huizen voor bedrijven in duurzaamheid, groen, zorg en scholen. Waarbij zorgvuldig omgaan met natuurbehoud op deze plek het uitgangspunt is."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het terrein van de Trappenberg heeft een maatschappelijke bestemming. Dat moet zo blijven."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 denkt aan bedrijven in zorg of wellness. Natuurlijk moet alles wel binnen het bestaande bestemmingsplan blijven, waarbij behoud van de groene omgeving essentieel is."

 • Dorpsbelangen Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dorpsbelangen Huizen vindt dat er een soort gelijke bebouwing kan plaatsvinden of gebruik van de bestaande gebouwen. Een andere optie is het terrein terug geven aan de natuur. Wij willen de natuur niet belasten met bedrijven. Wat groen is, moet groen blijven. Een groen leefomgeving is voor alle inwoners van Huizen heel belangrijk."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Geen lichte - of zware - industrie, geen kantoren, maar op toerisme en recreatie gerichte dienstverlening. Bijvoorbeeld een vakantiepark met huisjes, een groen belevingscentrum of een wellnessvoorziening. Iets dat er nog niet is in het Gooi, in een behoefte voorziet, werkgelegenheid oplevert en dat bijdraagt aan de aantrekkingskracht van Huizen. Energieneutraal, in het groen en met behoud van het hoofdgebouw!"

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor een hotel (met vergaderfaciliteiten) of een vitaliteitscentrum (revalidatie) is dit een mooie plek, mits de bouw goed wordt ingepast in de fraaie omgeving. Zo’n invulling levert bovendien werkgelegenheid op."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De plek is te bijzonder voor bedrijfsvestiging. Bovendien hebben we nog voldoende leegstaande terreinen en panden. In eerste instantie zoeken naar mogelijkheden binnen de huidige maatschappelijke bestemming van het terrein."

 • Leefbaar Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omdat dit meer werkgelegenheid oplevert voor de omgeving en leegstand tegengaat."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP wil bij ontwikkeling van dit gebied dat er geen afbreuk gedaan wordt aan het omliggende natuurgebied. Behoud van het karakteristieke (begin 1900 daterende) hoofdgebouw is dan ook wenselijk. Verder zijn voorkomen van druk op dit gebied, inpassing en het behouden van de werkgelegenheid van groot belang."

 • Healthy Earth: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Zaterdagmarkt Extra belangrijk

De zaterdagmarkt moet worden verplaatst zodat er op het Oude Raadhuisplein genoeg ruimte is voor horeca.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit bevordert de ruimte om het Oude Raadhuisplein beter te kunnen inrichten met horeca, terrassen en evenementen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor de verdere ontwikkeling van het hoofdwinkelcentrum is de termijnagenda leidend. Het verplaatsen van een deel van de markt ten behoeve van een sfeervoller centrum op zaterdag is één van de punten uit deze agenda waarop de gemeente moet inzetten."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kan nader worden bekeken als het Keucheniushof gerealiseerd is."

 • Dorpsbelangen Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De zaterdagmarkt in Huizen is een heel goede markt. Gaat men de markt verplaatsen dan is deze niet meer levensvatbaar. Er zijn met de marktkooplieden ook afspraken gemaakt. De winkeliers wilden de zaterdagmarkt heel graag op het Oude Raadhuisplein behouden. Dorpsbelangen Huizen wil een gezellig Oude Raadhuisplein. Op het Oude Raadhuisplein rust op de meeste panden een horecabestemming. Behalve twee kleine terrassen is er doordeweeks één groot terras, deze wordt op de zaterdag verkleind."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Huizen moet bruisen: ook in het centrum! Door de zaterdagmarkt te verplaatsen naar de omliggende straten, komt er volop ruimte voor horeca met terrassen en evenementen op het Oude Raadhuisplein. Bij mooi weer kunnen Huizers dan gezellig een terrasje pakken. Zo vergroten we de levendigheid en aantrekkingskracht van het dorp en stimuleren wij de lokale economie. Meer bezoekers, meer werkgelegenheid en meer reuring!"

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "De markt op het Oude Raadhuisplein wordt verplaatst ten behoeve van terrassen als dit een versterking betekent voor zowel de markt als de lokale bedrijvigheid. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Veel mensen vinden de markt op het plein juist goed. Er moet wel worden gewerkt aan meer ruimte voor terrassen, bijvoorbeeld door de fietsen elders te stallen."

 • Leefbaar Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omdat de huidige marktconstructie het tegenhoudt om het plein als zodoende te ontwikkelen."

 • SGP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wat de SGP betreft is de zaterdagmarkt rond het Oude Raadhuisplein een trekker van regionale betekenis. Horeca kan het plein aantrekkelijker maken, maar verschuiving van de markt moet dan wel in nauw overleg met de marktlieden worden bekeken. De SGP is voorstander van doordeweekse marktkramen die de winkelfunctie versterken."

 • Healthy Earth: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. (Ver)bouwingen Extra belangrijk

Bij het (ver)bouwen van huizen mogen de inwoners van de wijk zelf beslissen of de veranderingen passen in hun buurt.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor het afschaffen van overdreven welstandstoezicht. Burgers weten vaak zelf wel wat past en hoort in de buurt. "

 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Voor het (ver)bouwen van woningen stelt de gemeente regels op om willekeur en verrommeling van de leemomgeving te voorkomen. Inwoners hebben door middel van inspraak altijd de mogelijkheid om hier een mening over te hebben."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Dorpsbelangen Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hoe het op dit moment geregeld is, vinden wij goed. Men kan zelf beslissen wat men bouwt of verbouwt in samenspraak met de gemeente op basis van zo weinig mogelijk regels. Veel aanpassingen aan woningen zijn op dit moment al vergunningsvrij, daar hoeft de gemeente niet over te beslissen. Op het gebied van de constructie en veiligheid is het belangrijk dat er goed toezicht wordt gehouden."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Inspraak over de eigen buurt is van groot belang. De PvdA wil er op toezien dat bewoners hier ook echt bij worden betrokken en medezeggenschap krijgen over de inrichting van hun directe leefomgeving. Vooraf dient duidelijk te zijn wat die medezeggenschap inhoudt. Er zijn echter zaken die het belang van de buurt overstijgen, zoals behoud van monumenten en erfgoed. Samen met de gemeenteraad zorgen inwoners hiervoor!"

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen dat mensen rekening houden met de bebouwing in de omgeving. De gemeente kan hierbij helpen."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Raad en college stellen de kaders. Overlaten aan de inwoners leidt tot willekeur."

 • Leefbaar Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Omdat wij tegen betutteling en inperking van de keuzevrijheid van huiseigenaren zijn. Dus is het niet nodig dat de hele buurt geraadpleegd moet worden."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Welstandseisen worden wat de SGP betreft bij het (ver)bouwen van huizen versoepeld, zonder dat het belang van cultuurhistorische aspecten wordt aangetast. Aanpassing van bestemmingsplannen dient wel in goed overleg met bewoners, omwonenden en bedrijven plaats te vinden zodat draagvlak wordt verkregen. "

 • Healthy Earth: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Afvalinzameling Extra belangrijk

Voor het inzamelen van afval moet de gemeente het diftarsysteem nastreven. Dit houdt in dat mensen die meer afval hebben, meer gaan betalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In princiepe zijn wij het eens dat de vervuiler zelf moet betalen voor zijn of haar afval, maar de ervaring leert dat het invoeren van dit systeem leidt tot ‘afvaltoerisme’. Dit betekent dat mensen hun afval vaak ergens anders dumpen. Dit draagt niet bij tot de oplossingen maar draagt bij tot vervuiling van de woonomgeving."

 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het CDA zet in op voorlichting om de hoeveelheid afval te verkleinen en beter te scheiden."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt het diftarsysteem sympathiek, maar te privacygevoelig."

 • Dorpsbelangen Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Eigenlijk heeft Huizen al een diftarsysteem. Alleenstaanden betalen iets minder dan een gezin met twee of meer personen. Het systeem zoals dat nu wordt gehanteerd voldoet naar onze mening."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op zich vindt de PvdA het een mooie gedachte om de vervuiler te laten betalen. Het diftarsysteem werkt echter dumping van afval in de hand, levert meer zwerfafval op en is niet of nauwelijks te handhaven. Daarom zijn wij er geen voorstander van."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zo betaalt de vervuiler en wordt goed scheidingsgedrag beloond."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Invoeren van diftar leidt tot dumping van afval. Het zij in de bak van de buurman, het zij in de openbare ruimte."

 • Leefbaar Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Omdat dit enkel leidt tot meer zwerfafval en asociaal gedrag."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP wil de mogelijkheden van ‘diftar’ onderzoeken. Het variabele deel bepalen inwoners zelf. Dit bestaat uit de hoeveelheid restafval die in de grijze container aan de weg wordt gezet of het restafval dat in de ondergrondse container wordt gedaan. Mensen die goed hun afval scheiden worden ‘beloond’."

 • Healthy Earth: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Oplaadpalen Extra belangrijk

Er mogen geen extra oplaadpalen voor elektrische auto’s en fietsers komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD ziet de ontwikkeling van elektrische auto's en fietsen als een vooral positieve ontwikkeling die past in een duurzame leefomgeving. De gemeente moet zorgen dat het aantal oplaadpalen aansluit bij de vraag hiernaar. Dus ook in het centrum van Huizen. Ook voor e-bikes moeten oplaadpunten beschikbaar zijn. Oplaadpalen stimuleren de aanschaf van deze auto's en fietsen!"

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In de toekomst zullen steeds meer voertuigen op elektriciteit gaan rijden. De gemeente moet het plaatsen van laadpunten faciliteren om deze ontwikkeling mogelijk te maken."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Dorpsbelangen Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er komen steeds meer elektrische auto's en ook de elektrische fiets is in opmars. Om de inwoners van Huizen te faciliteren zullen er daarom oplaadpalen moeten komen voor particulieren, maar ook voor algemeen gebruik in de openbare ruimte moeten er goede mogelijkheden zijn."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Elektrisch autorijden is een duurzame ontwikkeling waar steeds meer inwoners van Huizen gebruik van (zullen gaan) maken. Om dit te faciliteren en stimuleren moeten er meer openbare oplaadpunten komen. Dat mag echter niet leiden tot meer parkeerplaatsen. Huizen moet het groene karakter behouden."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Elektrisch vervoer is schoon vervoer; zorgt voor minder luchtvervuiling en is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De groei van elektrische mobiliteit gaat door. Voor een duurzame samenleving moeten we die groei ondersteunen, bijvoorbeeld door juist meer oplaadmogelijkheden aan te brengen."

 • Leefbaar Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omdat dit ten koste gaat van reguliere parkeerplaatsen."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De toename van elektrische- en hybride voertuigen vraagt om de aanleg van voldoende laadpunten in de openbare ruimte en in parkeergarages. Hiervoor is wat de SGP betreft wel een goede inpassing nodig die de reguliere parkeercapaciteit niet onnodig onder druk zet op plaatsen waar al weinig parkeergelegenheid op de openbare weg is. "

 • Healthy Earth: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Overschot Extra belangrijk

De gemeente moet het financiële overschot op de begroting zoveel mogelijk uitgeven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD staat voor een goed en gedegen financieel beleid. Dat betekent dat je altijd een goede en verantwoorde afweging maakt waar je het geld van de inwoners van Huizen aan uitgeeft. Geld uitgeven om potjes op te maken; daar houden wij niet van."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het degelijke financiële beleid van de gemeente Huizen wordt ook de komende periode onverkort voortgezet. Het CDA blijft vasthouden aan een sluitende meerjarenbegroting. De overschotten op de begroting zijn opgespaard in de reserves van de gemeente Huizen. Het CDA wil deze reserves inzetten voor realisatie van de ambities uit haar verkiezingsprogramma. "

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Financieel overschot mag wat D66 betreft worden uitgegeven als het een goede investering is in de toekomst. Wij denken dan vooral aan investeringen op gebied van duurzaamheid omdat we streven naar een energieneutrale gemeente Huizen."

 • Dorpsbelangen Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dorpsbelangen Huizen is er een voorstander van om de lokale lasten zoals OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden. Wij zijn er voorstander van om de afvalstoffenheffing in 2018 te verlagen met € 200,-. Meerpersoonshuishoudens kregen in 2014 op initiatief van Dorpsbelangen Huizen een reductie van € 122,-. Het spaarpotje van de gemeente moet ten goede komen aan alle inwoners van Huizen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het geld dat gemeenten krijgen vanuit het Rijk of vanuit belastingen, is bedoeld voor de inwoners. Reserves zijn nodig, maar gezien de goede financiele positie van Huizen hoeft er wat de PvdA betreft niet nog meer gespaard te worden. Wij zien dan liever meer besteed worden aan de inwoners en aan goede voorzieningen. Denk hierbij aan een Regionaal Zorgcentrum Tergooi en een Cultuureiland aan de Havenstraat."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zijn het er mee eens als er een financieel overschot zou zijn. Dat is er niet, helaas is er een structureel tekort."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We zijn wel voor investeren, maar vanuit de reserves."

 • Leefbaar Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omdat wij de gemeente niet als spaarpot van de inwoners van Huizen beschouwen. Beter is het om het overschot te gebruiken voor de verbetering van allerlei faciliteiten in Huizen."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Huizen heeft - na omvangrijke bezuinigingen - een net niet sluitende meerjarenbegroting en geen ruimte voor nieuw beleid! Een eventueel incidenteel overschot wil de SGP bestemmen voor nieuw beleid of investeren in voorzieningen en duurzaamheid. "

 • Healthy Earth: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Gooimeerkust Extra belangrijk

Langs de Gooimeerkust moeten meer plekken komen om te kunnen zwemmen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Huizen beschikt over een prachtige kustlijn. Hiervan moeten we beter gebruik maken. Het is heel jammer dat je nergens lekker kunt zwemmen in het Gooimeer. Daarom moeten er een of meerdere mooie, uitgediepte zwemplekken komen. Het liefst in de directe omgeving van de Zomerkade. Ook de problematiek van de overlast van waterplanten moet samen met andere overheden stevig worden aangepakt. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil investeren in de ontwikkeling van de kustzone, waardoor dit gebied aantrekkelijk wordt om te werken, te wonen en te recreëren. Tegelijkertijd wordt er samen met andere overheidsinstanties fors geïnvesteerd om de problematiek van waterplanten aan te pakken. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Dorpsbelangen Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het Gooimeer is door alg en waterplanten niet de beste locatie om te zwemmen. Het college heeft al een voorstel gedaan voor een verdiepte zwemplek, dat voorstel juichen wij toe. Met zo'n prachtige kustlijn en stranden is het wel heel jammer dat er relatief weinig gebruik wordt gemaakt van de prachtige stranden die Huizen rijk is."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, we moeten meer gebruik kunnen maken van onze mooie ligging aan het water. Zwemmen is gezond en een leuke en goedkope vorm van recreatie voor jong en oud. Een goede visie op de kust, havens en watersport moet er komen! Huizen moet haar naam als “Haven van het Gooi” gaan waarmaken!"

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Huizen wil een ‘levendig dorp aan het water’ zijn. Daarom hoort de kustzone een openbare plek te zijn voor alle Huizers en bezoekers. De recreatiemogelijkheden langs de kustzone dienen verbeterd te worden door nabij het Gooierhoofdpark een strandpaviljoen in combinatie met een kleine trekkerscamping en een verdiepte zwem- en duikplek te realiseren."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "We willen een aantrekkelijke Gooimeerkust, die ook mensen van buiten Huizen zal trekken. Dat vraagt meer zwemplekken, maar ook aantrekkelijke stranden, vermaak, aantrekkelijke havens en fietsroutes."

 • Leefbaar Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Omdat wij vinden dat juist de bestaande plekken verbeterd moeten worden. "

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt dat er voldoende zwemplekken zijn. Langs de Gooimeerkust is wel meer zwemdiepte in water zonder alg en fonteinkruid en aantrekkelijke voorzieningen nodig. De SGP zou de mogelijkheden voor een waterglijbaan bij het uitgediepte deel willen onderzoeken. Bij het Harderwijkerzand is de kwaliteit van het strandzand niet goed en speeltoestellen zouden deze omgeving aantrekkelijker maken. "

 • Healthy Earth: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Taallessen Extra belangrijk

Om de integratie van migranten te bevorderen moet de gemeente meer geld steken in taallessen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het doel blijft dat mensen snel moeten kunnen meedoen in onze samenleving. Daarnaast is het belangrijk dat er een goede controle is op het behalen van deze doelstelling!"

 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Taal is een van de belangrijkste voorwaarden voor succes op de arbeidsmarkt en dus voor de mate waarin een nieuwkomer kan meedoen in de samenleving. De gemeente, maar ook veel inwoners, zetten zich in om de migranten de Nederlandse taal te leren. Naast taal zijn er meer factoren die bepalen of integreren succesvol verloopt, zoals het volgen van een opleiding en het hebben van werk. Ook daarin heeft de gemeente een faciliterende rol te vervullen. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Dorpsbelangen Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Migranten worden begeleid met taallessen om in te burgeren maar hebben daarin ook hun eigen verantwoordelijkheid."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA vindt het belangrijk dat nieuwkomers zo snel mogelijk integreren, daarbij is taalbeheersing heel belangrijk. De gemeente kan dit bevorderen door extra geld beschikbaar te stellen. Echter ook op andere terreinen moet meer gedaan worden om de integratie te bevorderen en mensen snel aan het werk te krijgen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet scherp de kwaliteit van de taalcursussen in de gaten houden, het liefst zelf organiseren om kwaliteit te waarborgen. Daar is wat GroenLinks betreft geen extra geld voor nodig."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil mensen tot ontplooiing laten komen. Dat bereik je niet alleen met geld en taal, minstens zo belangrijk is het om migranten actief te laten zijn met (vrijwilligers)werk of andere maatschappelijke activiteiten."

 • Leefbaar Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omdat wij het heel belangrijk vinden dat migranten betrokken worden in de samenleving en zo beter kunnen integeren in de maatschappij."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is meer nodig dan taalles alleen. 'Taal, Werk en Toekomst' moet daarvoor zorgen. De gemeente Huizen wil het inburgeringstraject van statushouders daarmee versnellen van vier naar één jaar. Snel worden begeleid, intensieve taalles en bemiddelen naar werk! Hoe langer mensen buiten het arbeidsproces staan, hoe moeilijker het wordt om weer aan de slag te komen. Een intensieve taaltraining en aansluitend een werkstage, moeten daarbij helpen."

 • Healthy Earth: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Gasaansluiting Extra belangrijk

Nieuwbouwwoningen mogen geen gasaansluiting hebben.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn sterke voorstander van energietransitie en verduurzaming van energie. VVD wil het gasverbruik terugdringen. We moeten nu concrete stappen zetten als we dit echt willen. Dan hoeven we op termijn geen gas meer uit Groningen op te pompen en het is beter voor het klimaat."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente staat nieuwbouw van woningen alleen toe als deze 100% gasloos worden gerealiseerd."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Dorpsbelangen Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De trend is om woningen te bouwen zonder gasaansluiting, want gas wordt een schaars artikel en belast het milieu. Uit het oogpunt van energieneutraal bouwen moet er gekeken worden naar andere energiebronnen zoals zonnepanelen, windenergie en warmtepompen. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het gasloos, en daarmee, toekomstbestendig maken van woningen is een belangrijke stap om het gebruik van fossiele energie terug te dringen. Er zijn inmiddels voldoende betaalbare alternatieven voor energie voorhanden opgewerkt uit zon, wind en water. Het levert bovendien een lagere energierekening op. Niet alleen het milieu profiteert dus maar ook uw portemonnee. We ontzien zo ook de Groningers! Er is immers minder aardgas nodig."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een centrale opgave is de realisatie van energieneutrale, aardgasvrije wijken. GroenLinks wil dat wat in Huizen wordt gebouwd, extreem energiezuinig of zelfs energieleverend gebouwd wordt. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil in één generatie de energietransitie uitvoeren. Dan is geen gasaansluiting voor nieuwbouwwoningen een prima uitgangspunt. W moeten hard werken om van het gas af te komen, al zal het niet in alle gevallen direct haalbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van andere energienetten of de geschiktheid van woningen voor andere vormen van verwarming."

 • Leefbaar Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omdat wij voor toekomstbestendig bouwen zijn."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nieuwbouwwoningen mogen wat de SGP betreft op dit moment -indien gewenst- zeker nog een gasaansluiting hebben. De SGP staat positief tegenover het onderzoek naar warmtenetten en alternatieve energiebronnen, maar is kritisch over het nu al willen afkoppelen van woningen van het gas. Volgens deskundigen van TNO zou het gasnet wel eens de back-up voor de winterse kou kunnen zijn. "

 • Healthy Earth: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Vuurwerk Extra belangrijk

Er mogen geen extra vuurwerkvrije zones worden ingesteld tijdens oud & nieuw.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het afsteken van vuurwerk kan heel hinderlijk zijn voor mens en dier. De VVD staat achter het beleid van de afgelopen jaren om overlast en vernielingen tijdens oud & nieuw tegen te gaan. Daar hebben vuurwerkvrije zones aan bijgedragen. Het zorgvuldig aanwijzen van vuurwerkvrije zones is daarom een goed middel om overlast tegen te gaan. Onveilige situaties en criminaliteit horen niet bij dit feest."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil dat de gemeente het aantal vuurwerkvrije zones uitbreidt naar alle winkelcentra en grote zorgcentra voor ouderen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Dorpsbelangen Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dorpsbelangen Huizen is een voorstander van de vuurwerkvrije zones. Met vuurwerk gebeuren nog ieder jaar te veel ongelukken. In winkelcentrum Oostermeent is het na de invoering van de vuurwerkvrije zone aanzienlijk rustiger geworden. Om de veiligheid van onze inwoners te vergroten heeft Dorpsbelangen Huizen bij groep 7 van de Springplank en op 30 december 2017 op de zaterdagmarkt in het Oude Dorp veiligheidsbrillen uitgedeeld. Vuurwerk hoort niet in een winkelcentrum. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is veel vuurwerkoverlast, vooral door knalvuurwerk. Al weken voor oud en nieuw gaat het op sommige plekken helemaal los en op Oudjaarsdag wordt de overlast steeds erger. Er is veel illegaal vuurwerk en mensen voelen zich in sommige buurten niet veilig in die tijd van het jaar. De PvdA wil dat de vuurwerkvrije zones worden uitgebreid op basis van bewonersinitiatieven. Maar ook rondom de kinderboerderij en zorginstellingen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Om vernielingen en overlast te voorkomen, worden de vuurwerkvrije zones uitgebreid naar winkelcentra, scholen, kinderdagverblijven, kinderboerderij, verzorgingshuizen en woningen die bedoeld zijn voor beschermd wonen. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vuurwerkvrije zones hebben hun nut bewezen. Nieuwe zones moeten kunnen worden ingesteld, maar wel gepast en met mate."

 • Leefbaar Huizen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voorstander van vuurwerkvrije zones in publieke ruimtes om vandalisme en overlast tegen te gaan, maar we zijn tegen een algemeen vuurwerkverbod."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP maakt zich ernstig zorgen over knalvuurwerk en levensgevaarlijk illegaal vuurwerk. Er dient verder ferm te worden opgetreden tegen het gooien met vuurwerk. Vuurwerkvrije zones worden vooral ingericht rond winkelcentra en bejaardenhuizen."

 • Healthy Earth: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Randweg-West Extra belangrijk

Er mag geen Randweg-West komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn geen voorstander van het aanleggen van een weg door het Goois Natuur Reservaat. Onderzoeken hebben ook nooit kunnen aantonen dat dit de oplossing voor een probleem is."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Randweg-West is geen oplossing voor het probleem van de verkeersdoorstroming. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Dorpsbelangen Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De schaarse natuur die er in Huizen nog is, moet gekoesterd worden. De Randweg-West - als deze aangelegd zou worden - gaat door een natuurgebied. Dorpsbelangen Huizen wil de natuur niet opofferen voor verkeer. Wat groen is, moet groen blijven. Een groene leefomgeving is belangrijk alle inwoners van Huizen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een randweg-west is wat de PvdA betreft niet aan de orde. Een weg die midden door natuurgebied loopt, is ongewenst en kan bovendien op weinig draagvlak rekenen. Het is in onze ogen veel beter om te investeren in goed en betrouwbaar openbaar vervoer."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "We kiezen voor behoud van het landschap."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In 2010 is uit onderzoek gebleken dat de Randweg-west niet nodig was. De vervoersstromen in het dorp zijn inmiddels weer veranderd, er zijn voldoende verkeersknelpunten die een nieuw onderzoek naar de aanleg van een verdiepte Randweg-West rechtvaardigen. Dat betekent niet dat die randweg-west er ook meteen moet komen."

 • Leefbaar Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omdat wij vinden dat 'wat groen is, groen moet blijven'. "

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP is tegen een verdere doortrekking van de Randweg Midden, in de vorm van een Randweg West. Een Randweg West naar de Crailoseweg veroorzaakt door de files op de A1 de aantrekking van niet lokaal verkeer. De toch al schaarse natuur en het woongenot van degenen die aan de rand van de gemeente wonen worden ernstig aangetast."

 • Healthy Earth: Eens
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Fuseren Extra belangrijk

De gemeente Huizen moet in de toekomst fuseren met andere gemeenten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Huizen is bestuurskrachtig genoeg om zelfstandig te kunnen blijven. Verdergaande regionale samenwerking zal door Huizen worden bevorderd."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Tegen de wil van Huizen, Blaricum en Laren is de provincie Noord-Holland van mening dat deze gemeenten moeten fuseren. Het laatste woord hierover is nog niet gesproken, maar mocht een fusie onvermijdelijk zijn, dan blijven voor het CDA lage lasten en een goed voorzieningenniveau dé speerpunten voor de nieuwe gemeente. Bij een eventuele reorganisatie komt de gemeente Huizen op voor de belangen van haar ambtenaren."

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "D66 Huizen vindt dat Huizen voldoende bestuurskrachtig is om zelfstandig te blijven, maar aangezien de Provincie Nood-Holland heeft aangegeven dat zij blijft denken aan een fusie met Blaricum en Laren, moet Huizen blijven praten met deze gemeenten. Uitgangspunt is dat een fusie een verbetering voor de inwoners van Huizen moet worden. Dus een professioneler ambtenarenapparaat, een gedegen wijken- en kernenbeleid en bestaande voorzieningen moeten op hetzelfde niveau blijven."

 • Dorpsbelangen Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dorpsbelangen Huizen is van mening dat Huizen prima zelfstandig kan functioneren. Huizen kan zowel op financieel als bestuurlijk gebied de eigen boontjes doppen. Voor Dorpsbelangen Huizen geldt: Samenwerken is oké, maar samenvoegen nee. Dorpsbelangen Huizen wil, dat Huizen een gezellig dorp blijft en geen Gooistad! Dorpsbelangen Huizen is de enige echte dorpspartij van Huizen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door herindeling wordt de democratische controle door de gemeenteraad vergroot, dus uw invloed! Minder politici en minder bestuurders, waardoor er minder overlegd wordt. Dat scheelt ook geld! En u merkt van een fusie weinig. Huizen blijft altijd Huizen met een hoogwaardig voorzieningenniveau en lage lasten. Een goed kernenbeleid met inspraak voor inwoners brengt het bestuur juist dichterbij. Daar staat de PvdA voor!"

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nu de provincie heeft besloten dat Huizen, Blaricum en Laren per 1 januari 2021 moeten fuseren, is het belangrijk om in de komende raadsperiode toe te werken naar één gemeente. Dus: zorgvuldige samenwerking om het beleid en de ambtelijke organisaties tot één geheel te maken. En ook het ontwikkelen van een kernenbeleid: we willen namelijk onze goede voorzieningen in Huizen in stand houden (zal ook voor Laren en Blaricum gelden). Dat we hierbij onze inwoners betrekken, is voor ons vanzelfsprekend."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We zijn voor een zelfstandig Huizen. Maar indien de provincie anders besluit (en die kant gaat het wel op) zetten we ons in voor de (financiële) belangen van Huizen en haar inwoners."

 • Leefbaar Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Omdat wij voor een zelfstandig Huizen zijn. Diverse onderzoeken wijzen namelijk uit dat Huizen op bestuurlijk en financieel niveau draagkrachtig genoeg is."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Fusie is niet automatisch de beste oplossing, al suggereert de provincie dat nu wel. De SGP heeft geen behoefte aan een van bovenaf dwingend opgelegde fusie of schaalvergroting als doel en al helemaal niet aan één Gooistad. De SGP wil - met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties - kijken naar de beste oplossing voor Huizen met behoud van de identiteit van Huizen, goede voorzieningen, een dienstverlening dicht bij de burgers en de laagste lasten. "

 • Healthy Earth: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Ontwikkeling Havenstraat Extra belangrijk

Inwoners moeten actief betrokken worden bij de ontwikkeling van de Havenstraat.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD is groot voorstander van participatie. Samen met de inwoners, winkeliers en bedrijven in Huizen werken aan een mooie leefomgeving, zoals het ontwikkelen van de Havenstraat. De VVD is voorstander dat het beleid niet achter een bureau vandaan komt, maar dat we naar buiten gaan om suggesties op te halen. Ons 'magic word' is samen! We zeggen ja!"

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA hecht veel waarde aan participatie van maatschappelijke organisaties en inwoners bij het gemeentelijk beleid. Een grote ontwikkeling als de Havenstraat leent zich hier goed voor."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Dorpsbelangen Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er komt een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de Havenstraat waarbij ook de bewoners, culturele instellingen en bedrijven betrokken worden."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zeker! Inwoners hebben de beste ideeën! De PvdA Huizen ziet hier graag een soort cultuurgebied komen waar vele activiteiten gaan plaatsvinden ondersteund door horeca en bijvoorbeeld het Huizer Museum. Een goede trekpleister is wat Huizen nog nodig heeft! Zowel voor onze eigen inwoners als voor bezoekers. De gemeente moet hierin faciliteren, de inwoners zorgen voor de creatieve inbreng."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Leefbaar Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omdat wij het belangrijk vinden dat de inwoners inspraak hebben op de ontwikkeling van Huizen."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Belangrijk de werkgelegenheid van BNI te behouden. De SGP wil de eenmalige kans benutten om samen met ondernemers, organisaties en inwoners de Havenstraat een levendige, aantrekkelijke, gemengde functie te geven. Een mix van grote en kleine bedrijven en verschillende commerciële en culturele activiteiten in de bestaande fabriekshallen en op het terrein. "

 • Healthy Earth: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Bijdrage zorgverzekering Extra belangrijk

De gemeente moet de financiële bijdrage aan de zorgverzekering van mensen met een laag inkomen verhogen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Al deze extra regelingen komen er vaak op neer dat het aannemen van een betaalde baan niet lonend is. Hoe meer regelingen, hoe verder de weg naar zelfredzaamheid. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ondersteuning van inwoners met lage inkomens gebeurt door middel van het leveren van maatwerk. Er wordt vanuit de problemen van mensen breed gekeken naar mogelijke oplossingen, ook als die dwars door afzonderlijke wetgeving heenlopen. Dit vraagt om een goede samenwerking binnen teams waarbij één regisseur het overzicht houdt."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen met een laag inkomen kunnen zorgtoeslag aanvragen en mensen met een laag inkomen met een chronische ziekte kunnen bij de gemeente Huizen al het eigen risico terugvragen. "

 • Dorpsbelangen Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De bijdrage aan de zorgverzekering van mensen met een laag inkomen is hoog. Maar dat geldt niet alleen voor mensen met een laag inkomen. Men kan ook wisselen van zorgverzekering en dat kan zeker rendabel zijn."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zeker! De PvdA wil dat de gemeente minstens 20 euro per maand gaat bijdragen. Dat is in lijn met het beleid in andere gemeenten. Zorgkosten zijn een grote kostenpost in ieders budget, maar zeker in dat van mensen met een laag inkomen. Door een hogere bijdrage van de gemeente, wordt de druk op het budget iets kleiner. Voor chronisch zieken is er een regeling om het eigen risico terug te krijgen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We vinden dat de financiële situatie van mensen met een laag inkomen verbeterd moet worden, maar niet door aparte regelingen te treffen voor basiskosten. Wij vinden dat een bijstandsuitkering voldoende moet zijn om basiskosten als deze te dekken."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Goede zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn. Mensen moeten niet in de situatie van zorgmijden verzeild raken."

 • Leefbaar Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Omdat de ondersteuning die op dit moment al gegeven wordt reeds toereikend is. "

 • SGP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Minima die de eigen bijdrage van de zorgverzekering – al dan niet door ziekte - niet of niet meer kunnen betalen kunnen een beroep doen op de gemeente. De SGP is voorstander van een ruimhartig sociaal beleid en maatwerk."

 • Healthy Earth: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Volkstuintjes Extra belangrijk

Stukken grond waar nu niets mee gebeurt, mogen worden gebruikt voor tijdelijke volkstuintjes.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De eigenaar van de grond mag dit bepalen! Het zou wel heel raar zijn als de gemeente gaat bepalen wat je op je eigen grond toelaat."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In Huizen zijn nauwelijks stukken grond waar niets mee gebeurt. Daarnaast moet grond gebruikt worden conform de bestemming die erop rust."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Dorpsbelangen Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als er stukken grond zouden zijn die op dit moment braak zouden liggen en waarvan de gemeente eigenaar is, is dit een heel leuk idee. Huizen heeft echter niet zo veel braakliggende gronden waarop tijdelijke volkstuintjes gemaakt kunnen worden. Wel heeft Huizen een mooi volkstuinencomplex op een prachtige locatie waar de inwoners van Huizen een stukje kunnen huren, want meer groen juicht Dorpsbelangen Huizen toe."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Keucheniusstraat ligt er al talloze jaren troosteloos bij; het is goed dat daar gebouwd gaat worden. Om dit soort trieste taferelen in de toekomst te voorkomen, is het goed braakliggende stukken grond in overleg met eigenaar, inwoners/omwonenden en organisaties een andere bestemming te geven. Een voorbeeld daarvan zijn volkstuintjes. Maar er zijn vast meer mogelijkheden. Een idee? Laat het de PvdA weten!"

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wel vastleggen in duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden, mogelijkheden en termijnen."

 • Leefbaar Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Omdat wij geen meerwaarde zien in het gebruiken van deze grond voor tijdelijke volkstuintjes. Dit zal namelijk meer problemen met zich meebrengen bij de opheffing hiervan in de toekomst."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP wil dat stukken grond van de gemeente die naar verwachting langer dan 2 jaar leegstaan, worden gebruikt voor tijdelijke bewoning. Als een soort ‘flexibele schil’ met verplaatsbare woningen voor kleine huishoudens. Circulaire woningbouw in optima forma. "

 • Healthy Earth: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Subsidie verduurzamen Extra belangrijk

Mensen die investeren in het verduurzamen van hun huis moeten subsidie krijgen van de gemeente.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD ziet het geven van subsidie als een goede stimulans om de transitie naar verduurzaming te realiseren. Olie en gas raken langzaam maar zeker op. Daar kun je dus niet van afhankelijk blijven. Het is goed om het bewustwordingsproces voort te zetten. De VVD wil volop investeren in de toekomst door een goede balans tussen het verstrekken van subsidie en blijvende innovatie van nieuwe energiebronnen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente continueert en intensiveert voor de komende jaren het duurzaamheidsfonds met 1 miljoen euro, waaruit bijdragen kunnen worden verstrekt aan particulieren (inkomensafhankelijk) en bedrijven die investeren in verduurzaming. Tevens krijgen eigenaren van gebouwen met energielabel AA+ 10% korting op de OZB. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Dorpsbelangen Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Regelmatig is er al een subsidie beschikbaar gesteld door de gemeente Huizen voor de verduurzaming van particuliere woningen. Om het investeren in energiezuinige maatregelen te stimuleren voor inwoners van Huizen ook in de toekomst mogelijk te maken, moet de gemeente Huizen hiervoor gelden ter beschikking stellen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Energiebesparende maatregelen zullen niet alleen het woongenot en wooncomfort van Huizers verhogen, maar dragen ook bij aan de duurzaamheidsambitie van Huizen. Om deze te stimuleren en onze ambitie waar te maken, wil de PvdA inwoners met een eigen huis (van maximale OZB-waarde 350.000) subsidie geven. Hiertoe dient een fonds verduurzamen particulieren in gesteld te worden."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Particuliere woningeigenaren worden via bijeenkomsten en het duurzaambouwloket voorgelicht over verduurzaming van hun woning. De gemeentelijke subsidieregeling voor particulieren wordt gecontinueerd."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is goed om mensen te stimuleren om duurzaam te leven. Verduurzaming moet wel voor iedereen bereikbaar zijn en niet alleen als je voldoende middelen hebt om te investeren. Een duurzaamheidslening met korte looptijd (te bekostigen uit de opbrengst van je investering) kan daarbij helpen. Vooraf goede voorlichting over het verduurzamen van je huis is ook belangrijk!"

 • Leefbaar Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Omdat wij voor toekomstbestendig (ver)bouwen zijn."

 • SGP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Slim verduurzamen. Met ‘groene’ leges wil de SGP energieneutraal (ver)bouwen boven de wettelijke norm actief aanmoedigen. Verder duurzaamheidsleningen voor energiebesparende maatregelen aan woningen (Revolverend Fonds). Ook tegen een gereduceerd tarief energiescans bij eigenaren van woningen voor 1976 helpen uitvoeren. De SGP wil de oprichting van een Huizer energiecoöperatie: gezamenlijke inkoop, slim stroomnetwerk, isolatie of een zonnepark in de buurt. "

 • Healthy Earth: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Handhavers Extra belangrijk

Er moeten meer handhavers van de gemeente in de verschillende wijken van Huizen komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat overlast en criminaliteit hard moet worden aangepakt. Wij zijn voorstander van een stevigere, minder softe aanpak van criminaliteit. Het gevolg daarvan is dat politie meer zichtbaar zal moeten zijn op straat, maar dat we ook meer moeten investeren in de uitrusting en bevoegdheden van de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA). De inzet van BOA's vergroot de handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit en overlast, en het vergroot het gevoel van veiligheid in Huizen. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente voert een strikt en consequent handhavingsbeleid voor regels die als doel hebben de openbare orde en veiligheid in stand te houden. Als hier meer handhavers voor nodig zijn, is het CDA daar een voorstander van."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Dorpsbelangen Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft aan aantal BOA's in dienst. Naar onze mening zijn de handhavers te veel administratief bezig. Daardoor zijn zij te weinig zichtbaar op straat, wat Dorpsbelangen Huizen zeer betreurt. Juist de kleine ergernissen (zoals hondenpoep), zijn voor de meeste inwoners van Huizen niet aanvaardbaar. Voorkomen is beter dan genezen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA is voorstander van een BOA voor iedere wijk, die de kleine overlast moet helpen voorkomen. Hij of zij is dan goed bekend in de wijk, kent de problemen en kan preventief en handhavend optreden. Denk aan kleine verkeersovertredingen, hondenbeleid, overlastgevende mensen. Zij kunnen overleg voeren met de wijkcoördinator en de politie. Wij denken dat dit de leefbaarheid in de wijk zal bevorderen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat de overheid er is om haar burgers te beschermen. Veiligheid ervaren is voor mensen belangrijk. Veiligheid verbeteren door als toezichthouder aanwezig te zijn, verbetert daadwerkelijk die veiligheid."

 • Leefbaar Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Omdat dit niet alleen meer kosten met zich meebrengt, maar ook de veiligheid niet ten goede zal komen."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) speelt wat de SGP betreft een belangrijke rol in de wijk. Indien de leefbaarheid en de veiligheid daartoe aanleiding geeft, wil de SGP extra budget beschikbaar stellen om meer boa’s in dienst te kunnen nemen. De boa-inzet mag beslist geen financieel sluitstuk zijn."

 • Healthy Earth: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

30. Camping Extra belangrijk

In Huizen mag geen nieuwe camping komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Toerisme, recreatie en evenementen staan hoog op de agenda van de VVD. Het is heel jammer dat het op dit moment niet meer mogelijk is om in Huizen te kamperen. Daarom moeten wij actief op zoek gaan naar een mogelijkheid om weer in Huizen te kunnen kamperen. Dat kan gerealiseerd worden aan de kuststrook, maar dat kan ook weer teruggebracht worden bij de Moensberg."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wanneer een plek geschikt is voor de vestiging van een kleine trekkerscamping is het CDA daar een voorstander van."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Dorpsbelangen Huizen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Huizen heeft te weinig mogelijkheden en ruimte voor een camping met alle faciliteiten die er bij horen. De camperplaats staat wel altijd vol. Het aantal campers overschrijdt vaak het maximum. Een extra aantal plaatsen op de camperplaats vinden wij beter dan een onvolwaardige camping. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zeker oneens! De PvdA wil graag een camping voor bezoekers van Huizen mogelijk maken. Dat is goed voor het toerisme en dus voor de lokale economie. Deze wens moet meegenomen worden in de kustvisie, die wat ons betreft veel ambitie mag tonen. Toerisme en recreatie worden steeds belangrijker voor de lokale economie, dus moet er ook ruimte komen voor de bezoekers om te overnachten."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Huizen wil een ‘levendig dorp aan het water’ zijn. Aan de kust is plek voor een kleine trekkerscamping."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Huizen is populair voor kampeerders, de camperplek wordt veel gebruikt. De hotels zijn goed bezet (helaas is Newport op dit moment gesloten). De ChristenUnie wil zo veel mogelijk doelgroepen bedienen en daar past een kleinschalige camping bij."

 • Leefbaar Huizen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Omdat wij vinden dat als Huizen ambieert om meer toerisme te trekken, hier ook faciliteiten voor moeten zijn."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP wil de mogelijkheden voor een kleinschalige pop-up camping in de plaats van of in combinatie met de huidige camperplekken onderzoeken. Op termijn onder voorwaarden mogelijk een trekkerscamping langs de Gooimeerkust."

 • Healthy Earth: Eens
  Toelichting van de partij

  "De standpunten zijn gebaseerd op de gedachte van het Healthy Earth model. Dit model en andere politieke standpunten staan beschreven op www.HealthyEarth.nl."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat